Promocja łowiectwa i wydawnictwo

Promocja łowiectwa i wydawnictwo

pismiennictwo_lowiec

“Myśliwi”

Pytał głupi mądrego: “Na co rozum zda się?”
Na to, aby poparcie dać łowieckiej prasie.
Dlatego jesteś głupi i głupio mię pytasz,
kochany przyjacielu, że “Łowca” nie czytasz.
Myśliwi by się nigdy głupio nie pytali,
gdyby każdy z nich członkiem był naszej Centrali.

Julian Ejsmond

 

”Prawo łowieckie. Komentarz. Wydanie 6”

Szóste wydanie ukazuje się po pięciu latach od poprzedniego. Ustawa Prawo łowieckie była w tym czasie wielokrotnie nowelizowana. Komentarz uwzględnia najnowsze zmiany dokonane ustawą o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 marca 2018 r., która zmieniła aż 23 artykuły oraz ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o takim samym tytule, która zmieniła przepisy o szkodach łowieckich. Najistotniejsze zmiany wprowadzone ustawą z 22 marca 2018 r. można ująć następująco:
– doprecyzowanie odstrzałów redukcyjnych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody,
– znaczne rozbudowanie przepisów ustawowych o planowaniu łowieckim,
– dopuszczenie możliwości zakazania przez osoby fizyczne polowania na własnych gruntach,
– zdecydowane osłabienie elementu samorządności w działaniach Polskiego Związku Łowieckiego oraz jego scentralizowanie,
– zakazanie udziału dzieci w polowaniach wraz z uznaniem naruszenia tego zakazu za przestępstwo.

W miesiącu lutym 2019 r. wydano nowy Komentarz Prawa Łowieckiego autorstwa prof. Wojciecha Radeckiego i dr. Darii Daneckiej w którym zostały uwzględnione zmiany w ustawie Prawo Łowieckie z dnia 22 marca 2018 r.Produkt dostępny w sklepie Knieja

 

”Łowiectwo dawniej i dziś. Wybrane zagadnienia.”

Stanisław Korzeniowski
Publikacja jest interdyscyplinarną pozycją, wnoszącą cenny wkład w rozwój literatury popularno-naukowej z zakresu uwarunkowań środowiskowo-przyrodniczych łowiectwa jako segmentu zielonej ekonomii i elementu bioróżnorodności środowiska przyrodniczego. Uwzględnia także historyczną (od zarania dziejów do współczesności), ekonomiczną i kulturotwórczą rolę łowiectwa oraz wiele innych aspektów, w tym szeroki zakres tematyczny edukacji ekologicznej – na potrzeby m.in. popularyzacji tej dziedziny, jako że wkład pracy, dorobek wielu pokoleń myśliwych, przyrodników i osób zajmujących się łowiectwem zasługuje na to aby je przedstawiać właśnie w takiej formie, przypominać następnym pokoleniom ich zasługi w zakresie: hodowli, ochrony zwierzyny i środowiska przyrodniczego, tworzenia kultury narodowej, wdrażania edukacji ekologicznej. W publikacji przedstawiona została też działalność części Zarządów Okręgowych PZŁ. Produkt dostępny w sklepie Knieja

 

” Dziczyzna”

Oficyna Wydawnicza FOREST we współpracy z Zarządem Głównym Polskiego Związku Łowieckiego wydała koleją książkę z serii „Biblioteka myśliwego” pt.” Dziczyzna”. Jest to kompendium wiedzy z zakresu pozyskania, przetwórstwa i kulinariów z dziczyzny. W książce omówione zostały ekonomiczne i ekologiczne aspekty łowiectwa i krajowego rynku dziczyzny, postępowanie ze zwierzęciem od momentu oddania strzału przez myśliwego, zagospodarowanie tusz i przepisy na dania z dziczyzny, a także podstawowe choroby zwierząt łownych i bezpieczeństwo żywności w obrocie dziczyzną. Książka zawiera także wiedzę dotyczącą walorów zdrowotnych i jakości dziczyzny oraz techniki rozbioru tusz. Książka adresowana jest do kandydatów na myśliwych, myśliwych, a także do osób zainteresowanych przetwórstwem dziczyzny, jej przygotowaniem oraz konsumpcją. Do książki dołączona jest płyta DVD z materiałami dotyczącymi patroszenia, bielenia, rozbioru tusz dzika, sarny, zająca i bażanta. Autorami książki „Dziczyzna”  są pracownicy naukowi Wydziału Nauk o Zwierzętach: dr Marek Balcerak, dr hab. Martyna Batorska, prof. dr hab. Wanda Olech, mgr inż. Bartłomiej Popczyk, dr hab. Justyna Więcek oraz dr hab. Marian Flis z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i mgr Krzysztof Lechowski (redaktor). Produkt dostępny w sklepie Knieja

 

„Zwierzęta chronione podręcznik dla myśliwych”

Książka ta to publikacja z zakresu podstaw biologii zwierząt chroniony oraz wybranych gatunków łownych. Jest to obowiązkowa lektura dla kandydatów na myśliwych jak i doświadczonych nemrodów, którym zależy na polskiej przyrodzie. Na 240 stronach podręcznika, odnajdziemy interesujące opisy zwierząt, siedlisk ich bytowania, cech morfologicznych niezbędnych do prawidłowego rozpoznania poszczególnych gatunków. Ponadto każdy z opisów opatrzony jest licznymi ilustracjami i fotografiami. Dodatkowo do książki dołączono płytę CD z nagranymi 41 odgłosami wybranych ptaków co stanowi doskonałe uzupełnienie wiedzy o tych gatunkach. Objętość 240 stron, kreda, format 210×275 mm, oprawa twarda, skóra ekologiczna z tłoczenie. Produkt dostępny w sklepie Knieja

„Monografia. Północno-Wschodnia Kraina Łowiecka.”

monografiaMonografia jest próbą charakterystyki łowisk północno-wschodniej Polski, od Wisły na zachodzie po Puszczę Białowieską na wschodzie, obejmujących swym zasięgiem 4,2 mln hektarów obwodów łowieckich. To m.in. obszary puszczy Białowieskiej, Knyszyńskiej, Boreckiej, Piskiej, Lasów Napiwodzko-Ramuckich i Taborskich. Kraina ta obejmuje ponadto swym zasięgiem największe naturalne obszary bagienne Europy, tj. rozlewiska Biebrzy i Narwi oraz żyzne tereny depresyjne Żuław Wiślanych. W granicach opisanej Krainy działa pięć Okręgów PZŁ: elbląski, olsztyński, suwalski, białostocki i łomżyński.Takie ujęcie zasięgu terytorialnego łowisk przyjęto na potrzeby niniejszej monografii i określono wspólną nazwą Północno-Wschodnia Kraina Łowiecka, co umożliwiło, z punktu widzenia łowieckiego, wyodrębnienie tej części Polski, zgodnie z jej geograficznym położeniem. Według podziału Polski na krainy łowieckie przyjętego przez J. Szczepkowskiego, opisana Kraina zawiera Krainę Puszczańską, wschodni fragment Krainy Pomorsko-Nadodrzańskiej z Żuławami Wiślanymi, Puszczą Piską i Krainą Tysiąca Jezior. Historyczne dzieje tych terenów, te dawne i bardziej nam współczesne, nie zawsze pozwalały na taką analizę tej krainy, tworzącej mimo swej różnorodności, a może właśnie dlatego, jedyną w swoim rodzaju, na całych ziemiach Rzeczypospolitej, bogatą we wszelkiego zwierza krainę łowów. Idea napisania monografii o łowiectwie na Warmii i Mazurach powstała przed laty. Jej pomysłodawcą i niestrudzonym orędownikiem od początku był Janusz Zamojski. Następnie, propozycję Zarządu Okręgowego PZŁ w Olsztynie i Mazurskiej Okręgowej Rady Łowieckiej sugerującą stworzenie szerszego opracowania, podjęli i realizowali łowczowie okręgowi: Wieńczysław Tylkowski (Elbląg), Jan Goździewski (Suwałki), Jerzy Procakiewicz i Jarosław Żukowski (Białystok) oraz Jerzy Włostowski (Łomża). Udało się im przekonać do tej idei Okręgowe Rady Łowieckie, i tak powstało jedyne, jak dotychczas, obszerne opracowanie dziejów łowiectwa, a szczególnie historii działalności Polskiego Związku Łowieckiego, na terenach północno-wschodniej Polski. Podziękowania należą się, oprócz już wspomnianych Kolegów, prezesom Okręgowych Rad Łowieckich kadencji 2005-2010, a także redaktorom odpowiedzialnym za przygotowanie materiałów dotyczących poszczególnych Okręgów PZŁ: Bolesławowi Szatrańskiemu (Elbląg), Januszowi Zamojskiemu (Olsztyn), Janowi Goździewskiemu (Suwałki), Janowi Raczyńskiemu (Białystok) i Jerzemu Włostowskiemu (Łomża). Blisko 300 stron tego opracowania, to autorskie materiały nadesłane przez Koła Łowieckie, mające swe siedziby na terenie Krainy. Należy podziękować również autorom poszczególnych rozdziałów monografii, a także Dyrekcji Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, Redakcji Łowca Polskiego, Stacji Badawczej PZŁ w Czempiniu za nieodpłatne udostępnienie materiałów do monografii. Serdeczne podziękowania należą się również kolegom fotografikom przyrody: Henrykowi Janowskiemu, Januszowi Kupryjanowiczowi, Andrzejowi Wierzbieńcowi, Rostislavovi Stach i Andrzejowi Stachurskiemu, a także całej rzeszy myśliwych, którzy udostępnili swoje zdjęcia, oraz Arturowi Sobeczkowi i Małgorzacie Konstantynowicz za przygotowanie rycin i map oraz zestawień statystycznych. Na zakończenie chciałbym podziękować pracownikom Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Uniwersytetu w Białymstoku za ich wkład w opracowanie monografii. Szczególne podziękowania należą się członkom zespołu redakcyjnego monografii, którym miałem przyjemność kierować: Zbigniewowi Korejwie, Piotrowi Sikorskiemu, Tadeuszowi Ratyńskiemu, Dorocie Szydłowskiej, Mariuszowi Jakubowskiemu i Markowi Werpachowskiemu, recenzentom Czesławowi Hołdyńskiemu i Wojciechowi Kozerze oraz Izabeli Cirut za ostateczną korektę i cenne uwagi redakcyjne. Podziękowania kieruję również do pracowników RDLP w Olsztynie i Białymstoku za udostępnione materiały. Poza nielicznymi wyjątkami materiał zgromadzony i zaprezentowany w opracowaniu dotyczy głównie okresu od 1945 r. do lutego 2010 roku. Pomimo że monografia „Północno-Wschodnia Kraina Łowiecka” powstawała od 2008 roku, to dziś możemy powiedzieć, że oddajemy do rąk czytelników jedyne w swoim rodzaju kompendium wiedzy o historii i dniu dzisiejszym łowiectwa na terenach północno-wschodniej Polski. Nie ulega wątpliwości, że monografia nie wyczerpuje wszystkich poruszanych zagadnień. Jestem przekonany, że na podstawie zgromadzonych w niej materiałów w przyszłości powstaną opracowania uzupełnione o nowe dane źródłowe, do których nie można było dotrzeć. Badania bowiem skomplikowanych dziejów tej części Polski trwają nadal i niewykluczone, że zostaną odkryte kolejne karty historii łowiectwa na tych ziemiach. Produkt dostępny w sklepie Knieja

 

“Wilk” – Henryk Okarma

Celem tej książki jest, jak zwykle w monografiach naukowych, przybliżenie Czytelnikom najnowszego stanu wiedzy o biologii i ekologii gatunku. Jednak dla mnie równie  ważny jest cel drugi, czyli pokazanie jak diametralnie w ciągu zaledwie dwóch dziesięcioleci zmieniła się na świecie  dominująca koncepcja ochrony wilka: od walki o jego zachowanie za wszelką cenę jako symbolu całej ochrony przyrody do uznania, że to nie prawna ochrona, ale przede wszystkim akceptacja społeczna jest kluczem do zachowania tego drapieżnika dla przyszłych pokoleń.
Wilka musimy bowiem odmitologizować, traktować jako normalny element ekosystemu przyrodniczego ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konsekwencjami jego obecności. Jeżeli tak się stanie to jestem spokojny o los tego gatunku w Polsce, a cytowany wyżej fragment będzie już tylko historią. Produkt dostępny w sklepie Knieja

 

“Ryś” Henryk Okarma

Celem tej książki jest, jak zwykle w monografiach naukowych, przybliżenie Czytelnikom najnowszego stanu wiedzy o biologii i ekologii gatunku. Jednak dla mnie równie  ważny jest cel drugi, czyli pokazanie jak diametralnie w ciągu zaledwie dwóch dziesięcioleci zmieniła się na świecie  dominująca koncepcja ochrony wilka: od walki o jego zachowanie za wszelką cenę jako symbolu całej ochrony przyrody do uznania, że to nie prawna ochrona, ale przede wszystkim akceptacja społeczna jest kluczem do zachowania tego drapieżnika dla przyszłych pokoleń.
Wilka musimy bowiem odmitologizować, traktować jako normalny element ekosystemu przyrodniczego ze wszystkimi pozytywnymi i negatywnymi konsekwencjami jego obecności. Jeżeli tak się stanie to jestem spokojny o los tego gatunku w Polsce, a cytowany wyżej fragment będzie już tylko historią. Produkt dostępny w sklepie Knieja