Szkolenie

Szkolenie  

SZKOLENIE I EGZAMINY DLA KANDYDATÓW NA SELEKCJONERA ZWIERZYNY PŁOWEJ

Uprawnienia selekcjonera zwierzyny płowej można uzyskać po upływie 3 lat przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego, odbyciu szkolenia i zdaniu egzaminu.

Program szkolenia:

  • znajomość kryteriów odstrzału selekcyjnego zwierzyny płowej ,
  • biologię zwierzyny płowej w tym wzrost i rozwój poroża z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych i genetycznych,
  • znajomość zasad prawidłowego gospodarowania populacjami zwierząt łownych,
  • zasady praktycznej oceny wieku zwierzyny płowej przed i po odstrzale,.
  • zasady oceny prawidłowości odstrzału oraz wyceny medalowej trofeów,
  • zasady etyki, kultury i tradycji łowieckich z uwzględnieniem języka łowieckiego oraz sygnalistyki myśliwskiej.

Egzaminy:

Egzamin składa się z dwóch części, egzaminu pisemnego oraz egzaminu ustnego.

1. Egzaminu pisemnego składającego się z 50 pytań testowych przygotowanych dla każdego zdającego, a jego zaliczenie wymaga uzyskanie 80% pozytywnych odpowiedzi.

2. Egzaminu ustnego podczas, którego osoba zdająca udziela odpowiedzi na wylosowany zestaw 3 pytań z tematyki objętej wymogami egzaminacyjnymi i wykazuje praktyczną umiejętność rozpoznawania wieku po odstrzale i stosowania kryteriów odstrzału. Komisja egzaminacyjna po naradzie ocenia, odrębnie, odpowiedź na każde pytanie, przyznając punkty od 1 do 5 za odpowiedź prawidłową. Na pozytywną ocenę egzaminu należy uzyskać łącznie co najmniej 9 punktów.


Szkolenia 2018 r.

W dniu 18 maja 2018 r zakończyło się szkolenie dla kandydatów na selekcjonera zwierzyny płowej w którym wzięło udział 73 myśliwych, którzy ukończyli 3-letni staż kandydacki w Polskim Związku Łowieckim. Tegoroczna tematyka szkolenia uwzględniała już nowe zasady selekcji osobniczej i populacyjnej zwierzyny, w tym nowe kryteria odstrzału selekcyjnego zwierzyny płowej i muflonów. Są one znacznie prostsze do zastosowania w praktyce, ale czy nie będzie to dużym utrudnieniem w realizacji pozyskania określonego w rocznych planach łowieckich?

Zajęcia praktyczne prowadzone przez Jana Goździewskiego w zakresie selekcji zwierzyny i rozpoznawania wieku po odstrzale.