„DZIK” W GIŻYCKU – Rys Historyczny

Rys historyczny


Rok założenia Koła 1959

Koło Łowieckie „Dzik” w Giżycku powstało w 1959 roku z podziału Koła Łowieckiego nr 2 w Giżycku. Z inicjatywy Stanisława Stankunowicza, Walne Zgromadzenie Członków Koła nr 2 uchwaliło podział Koła na dwa nowe o numerach 2 i 3. Pomysł ten uzyskał aprobatę Zarządu Wojewódzkiego PZŁ w Olsztynie. Nowoutworzone Koło nr 2, decyzją członków założycieli w 1959 roku przyjęło nazwę Koło Łowieckie „Dzik” w Giżycku, zaś nieco później Koło nr 3 nazwę „Kormoran” w Giżycku. Założyciele Koła „Dzik” to: Tadeusz Chwalibóg, Stanisław Dawidowski, Andrzej Bobkiewicz, Franciszek Szeszko, Edward Ottomański, Tadeusz Wiszowaty, Witold i Żelisław Suwik oraz Jan Czerwiński. Pierwszym, długoletnim prezesem Koła był Edward Ottomański, a łowczym Stanisław Dawidowski. Prowadzono gospodarkę łowiecką na trzech obwodach: nr 109 – Jelenia Góra, nr 88 – Jagodne Wielkie i nr 59 – Pieczonki-Staświny. Łączna powierzchnia dzierżawionych obwodów wynosiła 22 tysiące hektarów. Początkowo na obwodach tych występowała zarówno zwierzyna drobna i gruba. Sczególnie na obw. 59 stany zająca i dzikich kaczek,  były bardzo wysokie. W obwodzie nr 88 w pobliżu wsi Paprotki i Marcinowa Wola występowały bardzo licznie cietrzewie. Obecnie jest to teren Rezerwat „Bagna Nietlickie”. W latach sześćdziesiątych minionego wieku prezes Koła Edward Ottomański, doskonaląc swe umiejętności strzeleckie, reprezentował Koło jak i województwo olsztyńskie na  zawodach w strzelectwie myśliwskim, a na Mistrzostwach Polski zajął trzecie miejsce. Po okresie stagnacji, nowy zarząd w składzie: Adam Zalewski – prezes, Andrzej Bobkiewicz – łowczy, Tadeusz Kobordo – skarbnik oraz Ryszard Pupiało – sekretarz, w połowie lat siedemdziesiątych podjął ogromny wysiłek poprawienia gospodarki. Zbudowano 4 piwnice służące jako magazyn karmy, 4 brogi – paśniki oraz kilkanaście ambon. W tym samym okresie założono poletka żerowe z topinamburu. Wpłynęło to na poprawę stanów zwierzyny, szczególnie dzików. Nieco później na obwodach pojawił się też łoś i jeleń. W połowie lat osiemdziesiątych w Kole pozyskiwano: 3 jelenie, 5 łosi, 60 saren i 90 dzików. Zmniejszeniu natomiast uległ stan zwierzyny drobnej, szczególnie zająca i piżmaka oraz ptactwa wodnego. Obecnie Koło prowadzi gospodarkę łowiecką na obwodach: nr 130 – Jagodne Wielkie i nr 97 Pieczonki – Staświny o powierzchni 16 620 ha, w tym 2 710 ha to lasy. Na 14,5 ha gruntów rolnych, na których uprawia się topinambur, kukurydza, kapusta pastewna i mieszanki zbóż. Planowo i właściwie gospodaruje się populacją jelenia, sarny i dzika. Odbudowane też zostały stany łosia. Członkowie Koła doskonalą swoje umiejętności strzeleckie zajmując czołowe miejsca na zawodach okręgowych i regionalnych. Edward Ottomański junior przez lata reprezentant okręgu suwalskiego w Mistrzostwach Polski. Koło jest współwłaścicielem strzelnicy myśliwskiej w Giżycku. W minionym sezonie 2015/2016 pozyskanie zwierzyny było bardzo wysokie, odstrzelono 30 jeleni, 50 sarny i aż 193 dzików. Aktualnie Koło liczy 45 członków i 2 członków niemacierzystych.