Jak zostać myśliwym?

20867d2ea852cc4496eb3c10dcd99673 69af87d0e230115bb7be5f3f78a6cd32 edited pzl.suwalki.pl

Ramowy Program Szkolenia z Zakresu Łowiectwa i Gospodarki Łowieckiej

1. Cel:
Rozszerzenie i pogłębienie wiedzy w zakresie łowiectwa i gospodarki łowieckiej z naciskiem na przepisy prawne, zasady etyki oraz praktyczne umiejętności łowieckie.

2. Moduły szkoleniowe:

 • Prawo łowieckie i regulacje:
  a. Przepisy ustawy „Prawo Łowieckie” oraz jej aktów wykonawczych.
  b. Ustawa o broni i amunicji wraz z aktami wykonawczymi.
 • Organizacja i Struktura:
  a. Budowa i działanie Polskiego Związku Łowieckiego.
 • Praktyczne aspekty polowania:
  a. Zasady i warunki przeprowadzania polowania.
  b. Metody ochrony przyrody i ochrony gatunkowej.
  c. Biologia i okresy polowań dla poszczególnych gatunków.
 • Broń, Amunicja i Wyposażenie Łowieckie:
  a. Budowa i rodzaje broni myśliwskiej.
  b. Budowa i zastosowanie przyrządów optycznych w łowiectwie.
  c. Wyposażenie podstawowe dla myśliwego.
 • Bezpieczeństwo i Higiena Polowania:
  a. Zasady bezpiecznego posługiwania się bronią.
  b. Rozpoznawanie i prewencja chorób zwierząt łownych.
 • Tradycja i Kultura Łowiecka:
  a. Etyka, kultura i język łowiecki.
  b. Historia łowiectwa oraz jego wpływ na kulturę.
 • Gospodarka Łowiecka:
  a. Zasady gospodarki łowieckiej.
  b. Kształtowanie i odnawianie korytarzy ekologicznych.
 • Medycyna i Pierwsza Pomoc:
  a. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach awaryjnych podczas polowania.

3. Egzamin:

a. Część pisemna:
Sklada się ze 100 pytań testowych, w tym 30 pytań z zakresu bezpieczeństwa. Sukces wymaga uzyskania 80% prawidłowych odpowiedzi.

b. Część ustna:
Obejmuje zestaw 3 pytań z tematyki egzaminacyjnej. Komisja ocenia odpowiedzi w skali od 0 do 5 punktów.

c. Sprawdzian strzelecki:
Ocena umiejętności strzeleckich na strzelnicy oraz znajomość zasad bezpieczeństwa.

4. Warunki przeprowadzenia egzaminu:
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uprawnień do wykonywania polowania.

5. Postępowanie po egzaminie:
Po pozytywnym zakończeniu egzaminu kandydat składa deklarację członkowską, płaci wpisowe i staje się członkiem Polskiego Związku Łowieckiego zgodnie z procedurami określonymi w Statucie PZŁ.

Zakończenie:
Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników do odpowiedzialnej roli myśliwego, zgodnie z najwyższymi standardami etyki, wiedzy i umiejętności.