Wydarzenia i opinie

Wydarzenia i opinie

 

Ważne zmiany w szkoleniach. Kolejne zdecydowane działania Zarządu Głównego

Od deklaracji do czynów. Zgodnie z zapowiedziami Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego wprowadza kolejne ważne zmiany. Wśród kilkudziesięciu uchwał podjętych przez Zarząd na posiedzeniu 20 maja, znalazły się te najważniejsze – dotyczące kluczowych zmian w zakresie szkoleń. Obniżamy ich cenę, ale też ujednolicamy program i sposób nauczania. Opłaty za kursy będą niższe i identyczne w całym kraju. Zweryfikujemy także kompetencje lektorów prowadzących zajęcia. Zmiany w szkoleniach to jeden z priorytetów zapowiedzianych zarówno przez Łowczego Krajowego, jak i Zarząd Głównego PZŁ. Władze Związku regularnie wsłuchują się w głos myśliwych. Po pierwszych zmianach organizacyjnych, finansowych i kadrowych, czas na kolejne kroki. Uchwały przyjęte podczas poniedziałkowego posiedzenia Zarządu Głównego otwierają drogę do gruntownej przebudowy systemu szkoleń dla nowo wstępujących do Polskiego Związku Łowieckiego i selekcjonerów. To przede wszystkim ujednolicenie, a zarazem obniżenie kosztów kursów, jak też weryfikacja i dostosowania do najnowocześniejszych standardów programu i materiałów szkoleniowych. Uchwały wprowadzają instrukcję szkolenia i egzaminowania w Polskim Związku Łowieckim, oraz powoływania wykładowców. Dzięki nim proces ten będziemy maksymalnie przejrzysty i czytelny dla wszystkich członków naszej organizacji. Zarząd Główny wprowadza także wytyczne dotyczące ustalania i bilansowania kosztów szkoleń i egzaminów dla nowo wstępujących i selekcjonerów. Chcemy, by opłaty za kursy były niższe i identyczne w całym kraju (dla nowo wstępujących nie mogą przekroczyć 1/3 średniej krajowej, zaś dla selekcjonerów nie mogą przekroczyć 10% średniej krajowej). Skuteczne szkolenie, a w konsekwencji pozytywnie zdany egzamin, nie jest możliwe bez najwyższej jakości podręczników i materiałów dydaktycznych. Podjęta dziś uchwała wprowadza wykaz obowiązkowych podręczników (z pięciu obowiązujących pozostają tylko dwa) i innych materiałów dydaktycznych na kursach dla nowo wstępujących i selekcjonerów. Dzięki korzystaniu ze sprawdzonych materiałów, poziom kursów będzie w całym kraju równie wysoki.

Szanowne Koleżanki i Koledzy, to kolejne zamiany w Polskim Związku Łowieckim, które mają doprowadzić do tego, aby siłą naszej organizacji byli jej członkowie.


Pierwsza narada Łowczego Krajowego z Łowczymi Okręgowymi

25 kwietnia w siedzibie Polskiego Związku Łowieckiego odbyła się pierwsza narada Łowczych Okręgowych z Łowczym Krajowym Albertem Kołodziejskim oraz z Prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej Rafałem Malcem. Łowczowie i kierownicy okręgów stawili się w komplecie.
Podczas narady omawiane były najważniejsze zagadnienia związane z obecną sytuacją finansową i działalnością okręgów. W dyskusji pojawił się temat podjęcia zintensyfikowanej działalności terenowej łowczych i kierowników, w celu dotarcia do kół łowieckich, rozeznania lub załagodzenia sytuacji konfliktowych, oraz przedstawienia propozycji Ministerstwa Środowiska w zakresie szkoleń w kierunku zwalczania ASF. Podczas obrad omówiono też kwestie ujednolicenia wynagrodzeń, zniesienia dysonansu co do przyznawanych nagród finansowych oraz transparentności wydatkowania środków Zrzeszenia. Pytania, które były składową drugiej części obrad, skierowane były przede wszystkim do Prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej i dotyczyły terminu, prawidłowości powiadomień oraz składów Okręgowych Zjazdów Delegatów, a także rejestracji kół łowieckich. Łowczy Krajowy udzielał informacji na pytania dotyczące finansów.


Targi „Hubertus Expo 2019” odwołane

Dobro łowiectwa, myśliwych i Polskiego Związku Łowieckiego, oraz transparentność, otwartość i wysoka jakość w działaniu – to główne założenia, z jakimi stanowisko Łowczego Krajowego obejmował Albert Kołodziejski. Dlatego – mając to na uwadze – po dokładnej i merytorycznej analizie, Łowczy Krajowy podjął decyzję o odwołaniu zaplanowanych na koniec marca XVI Międzynarodowych Targów Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji „Hubertus Expo 2019”. Głównym powodem takiej decyzji było bardzo małe zainteresowanie ze strony potencjalnych wystawców. Do chwili obecnej formalnie, poprzez dokonanie opłaty za powierzchnię wystawienniczą, swój udział potwierdziło 17 podmiotów (wpłaty zaksięgowane na koncie). Decyzja zapadła w oparciu o szeroko zakrojoną analizę stanu przygotowań targów pod kątem formalnym, organizacyjnym i finansowym. Sprawdzono także zgodność założeń programowych targów z celami działalności statutowej Polskiego Związku Łowieckiego. Łowczy Krajowy, zaraz po objęciu stanowiska (5 marca br.), zlecił przygotowanie szczegółowego raportu na temat realizacji imprezy. Uzyskane informacje poskutkowały podjęciem decyzji o odwołaniu targów w przygotowywanej formule. Wśród głównych powodów takiej decyzji znalazło się bardzo małe zainteresowanie ze strony potencjalnych wystawców oraz brak możliwości zapewnienia atrakcyjnej oferty wystawienniczej dla wszystkich odwiedzających. Oferty zgodnej z działalnością statutową Polskiego Związku Łowieckiego i z celami, które postawił przed sobą nowy Łowczy Krajowy. Błędy organizacyjne i formalne, oraz nieprecyzyjne dopasowanie wydarzenia do właściwych grup docelowych mogły – w ocenie nowych władz Polskiego Związku Łowieckiego – skutkować poważnymi stratami wizerunkowymi i merytorycznymi zarówno dla PZŁ, jak i dla łowiectwa. Łowczy Krajowy – biorąc pełną odpowiedzialność za losy polskiego łowiectwa – nie mógł pozwolić na takie ryzyko. Zdając sobie sprawę z wagi podjętych kroków, pragniemy zapewnić, że każda kolejna decyzja, którą podejmie Łowczy Krajowy będzie poparta szczegółowymi analizami, a jej najważniejszym wyznacznikiem będzie dobro Polskiego Związku Łowieckiego, ponad 127 tysięcy myśliwych i polskiego łowiectwa. Wszystkich, którzy zamierzali odwiedzić tegoroczne targi „Hubertus Expo” – zarówno w roli wystawców, jak i gości – przepraszamy. Zapewniamy, że wkrótce Polski Związek Łowiecki zorganizuje targi, z których dumni będą wszyscy myśliwi. W najbliższych dniach przedstawimy szczegółowe informacje dotyczące kwestii formalnych. Postaramy się, aby te formalności były jak najmniej kłopotliwe dla wszystkich Państwa.
Z myśliwskim pozdrowieniem, Darz Bór.


Albert Kołodziejski nowym Łowczym Krajowym

Minister Henryk Kowalczyk powołał dziś nowego Przewodniczącego Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego. Został nim Albert Paweł Kołodziejski.
Albert Paweł Kołodziejski jest absolwentem Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa EWSPA w Warszawie oraz Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył także podyplomowe studia na Wydziale Mechaniki Budownictwa i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. Funkcję Łowczego Krajowego sprawuje społecznie. Jest wieloletnim członkiem Polskiego Związku Łowieckiego i Koła Łowieckiego „TROP Płock”. Interesuje się strzelectwem (posiada uprawnienia sędziego i instruktora strzelectwa myśliwskiego) oraz kynologią łowiecką. Posiada rozległą wiedzę na temat polskiego modelu łowiectwa w odniesieniu do modeli łowiectwa w Europie. Za jeden z głównych celów swojej działalności społecznej w strukturach PZŁ stawia sobie poprawę wizerunku myśliwego w społeczeństwie. Jest zwolennikiem organizacyjnej i ekonomicznej transparentności oraz efektywności PZŁ jako organizacji społecznej wykonującej zadania powierzone przez Państwo.


Łowczy Krajowy do myśliwych: dziękujemy za to, że jesteście i że możemy z Wami pracować

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
W dniu dzisiejszym Minister Środowiska Pan Henryk Kowalczyk powołał mnie do pełnienia funkcji Łowczego Krajowego Polskiego Związku Łowieckiego. Znajdujemy się w gabinecie Łowczego Krajowego. W gabinecie, w którym będą podejmowane najważniejsze decyzje dotyczące przyszłości naszego łowiectwa. Decyzje, które będzie wskazywała nam Naczelna Rada Łowiecka. Te decyzje chcielibyśmy podejmować wspólnie z Wami, naszymi członkami, dzięki którym Polski Związek Łowiecki może istnieć. Szanowne Koleżanki i Koledzy, transparentność w działaniu Polskiego Związku Łowieckiego, transparentność finansowa, jakościowa będzie przyświecać pracy nowemu Łowczemu Krajowemu. To Wy, Szanowne Koleżanki i Koledzy, budujecie nasz związek. To Zarząd Główny, to Zarządy Okręgowe są dla Was. To nie Wy jesteście dla Zarządu Okręgowego, ani dla Zarządu Głównego. To my dziękujemy za to, że jesteście i że możemy z Wami pracować, i na nowo budować związek. Szanowne Koleżanki i Koledzy, transparentność naszego Związku stawiam jako priorytet mojego działania. Związek, który do tej pory znaliście, hermetyczny i zamknięty, niesłuchający swoich członków, w dniu dzisiejszym przechodzi do historii. Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, święty Hubert to patron naszego Związku. Mam nadzieję, że będzie nad nami czuwał zarówno w łowach, jak i w codziennym życiu. Dzięki niemu jesteśmy gotowi do tego, aby polować i godnie nosić ten mundur, który mam na sobie. Mundur, który jest uszyty z historii naszych przodków, z dziedzictwa narodowego, jakim jest Polski Związek Łowiecki i łowiectwo w Polsce. Drugi z priorytetów mojej działalności – będę stawiał sobie za cel to, aby oddać szacunek i honor należny temu mundurowi. To, aby każdy, kto w nim chodzi widział, dlaczego go zakłada i dokąd zmierza. Szanowne Koleżanki i Koledzy, na ten czas nowej pracy, współpracy i zadań bardzo Was proszę o pomoc. Ten gabinet staje przed Wami otworem. Bardzo Was proszę o wyrozumiałość, o rozmowę, pomoc i celowość wszystkich naszych działań ku temu, aby nasz związek rozrastał się i był chlubą Rzeczpospolitej Polskiej. Na ten czas Szczęść Boże i Darz Bór.


Minister środowiska zatwierdził statut Polskiego Związku Łowieckiego

Minister środowiska Henryk Kowalczyk podpisał nowy statut Polskiego Związku Łowieckiego. W środowej uroczystości podpisania dokumentu wzięli również udział wiceminister Małgorzata Golińska oraz Rafał Malec, prezes Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej. Podpisanie uchwalonego statutu Polskiego Związku Łowieckiego przez ministra środowiska zatwierdza pierwszy etap reformy polskiego łowiectwa. Zmiany w statucie PZŁ wynikały z konieczności dostosowania tego aktu do ustawy Prawo łowieckie, znowelizowanej w zeszłym roku. Statut reguluje wewnątrzorganizacyjne kwestie funkcjonowania Polskiego Związku Łowieckiego, jego organów oraz członków – kół łowieckich i myśliwych. Uchwalany jest przez Krajowy Zjazd Delegatów, który jest najwyższą władzą PZŁ, oraz zatwierdzany przez ministra środowiska. Statut, uchwalony 16 lutego przez Krajowy Zjazd Delegatów, ułatwia proces demokratyzacji PZŁ, pozwalając członkom zrzeszenia na większą niż dotąd kontrolę organów naczelnych i terenowych. Z drugiej strony, jego zapisy wskazują, że polscy myśliwi powinni aktywnie współdziałać z ministerstwem środowiska w pracy na rzecz tak ważnej dla nich ochrony przyrody i rozwiązywaniu problemów ją nękających.

– Dzisiejsza uroczystość pokazuje, jak w rzeczywistości wygląda nadzór ministerialny nad Polskim Związkiem Łowieckim. Jak wiadomo, tradycją polskiego łowiectwa jest zachowanie bioróżnorodności i dbanie o dziedzictwo polskiej przyrody – powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk. – Zmiany w statucie PZŁ wynikały z konieczności dostosowania tego aktu do ustawy o Prawie łowieckim, którą znowelizowaliśmy w zeszłym roku. Postępujemy zgodnie z naszymi wcześniejszymi obietnicami. Zależy nam przede wszystkim na pełnej demokratyzacji i transparentności PZŁ – dodał minister. Wiceminister Małgorzata Golińska mówiła: – Polski Związek Łowiecki to 95 lat tradycji powiązanej z dbałością o środowisko i bioróżnorodność. Myśliwi wykonują ważne zadania w gospodarce leśnej, dlatego tym bardziej konieczne były zmiany statutowe.

– Zapisy nowego statutu wskazują, że polscy myśliwi powinni aktywnie współdziałać z ministerstwem środowiska w pracy na rzecz tak ważnej dla nas ochrony przyrody i rozwiązywania problemów ją nękających – wyjaśnił prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Rafał Malec.Statut, który z chwilą podpisania przez ministra wchodzi w życie, zobowiązuje myśliwych do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem, oraz prowadzenia akcji edukacyjnych i proekologicznych. Polski Związek Łowiecki to stowarzyszenie, która swymi korzeniami sięga międzywojnia. Pierwszym prezesem PZŁ był bliski współpracownik marszałka Piłsudskiego i późniejszy Naczelny Wódz generał Kazimierz Sosnkowski. Wśród osób zasłużonych dla łowiectwa należy wymienić Jana Sztolcmana, biologa, wykładowcę akademickiego i jednego z autorów zakończonego sukcesem programu uratowania dla polskiej przyrody żubra. Zasłużonym myśliwym i przyrodnikiem był także Włodzimierz Puchalski, autor niezapomnianych zdjęć i filmów ukazujących piękno nie tylko ojczystej przyrody. W zeszłym roku minęła 95. rocznica powstania PZŁ. Przez te wszystkie lata członkowie zrzeszenia wielokrotnie dowiedli, że najważniejszym celem myśliwego jest ochrona bioróżnorodności. Wśród największych sukcesów organizacji wymienić należy odbudowanie populacji bobra, sokoła wędrownego i łosia.


 

Piotr Jenoch do myśliwych: Wyrażam głęboki szacunek dla Waszej pracy, równocześnie dziękując za oddanie i służbę polskiej przyrodzie

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy! Składam serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy w okresie, w którym przewodniczyłem Polskiemu Związkowi Łowieckiemu wspierali me działania i starania o jego wszechstronny rozwój – pisze w podziękowaniu skierowanym do myśliwych Piotr Jenoch, odchodzący Łowczy Krajowy.
I dodaje: – Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję w stronę tych bliskich mi osób, które czynnie i z oddaniem zaangażowały się wraz ze mną w działalność na rzecz obrony polskiego modelu łowiectwa i ochrony rodzimej przyrody. Ufam, że rozpoczęte przez nas wspólne przemiany w PZŁ będą przez Was kontynuowane na każdym szczeblu struktur Zrzeszenia. Pamiętajcie, że obrany przez nas kierunek działań jest słuszny, zaś naszą rolą, jako myśliwych, jest stanie na straży dobrego imienia Związku oraz dobra narodowego jakim jest ojczysta przyroda.
– Wyrażam głęboki szacunek dla Waszej pracy, równocześnie dziękując za oddanie i służbę polskiej przyrodzie. Życzę Wam wszystkim dalszych sukcesów w swej działalności. Niech opieka Świętego Huberta towarzyszy Wam na co dzień, nie tylko wśród pól i lasów, ale również w życiu prywatnym – podkreśla Piot Jenoch.


Naczelna Rada Łowiecka przyjęła projekt Statutu Polskiego Związku Łowieckiego

Koleżanki i Koledzy!

Mam zaszczyt poinformować, że w piątek 25 stycznia br. Naczelna Rada Łowiecka przyjęła projekt Statutu Polskiego Związku Łowieckiego. Dokument zostanie przedłożony do uchwalenia przez Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ zwołany na dzień 16 lutego 2019 r. Od samego początku opracowanie i przyjęcie projektu Statutu było najważniejszym zadaniem i wyzwaniem dla nowej Rady. Już na naszym pierwszym jej posiedzeniu w dniu 6 grudnia 2018 r. powołana została komisja statutowa. Ustawowy czas opracowania projektu kończył się 27 stycznia 2019 r. Mieliśmy niespełna dwa miesiące na zakończenie prac i wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę z trudności tego zadania. Komisja statutowa od momentu powołania do oddania projektu pod obrady Rady moim zdaniem wykonała tytaniczną pracę. Posiedzenia przypadały na okres świąteczny i noworoczny, co z pewnością wymagało ogromnego poświecenia od jej członków. Już 3 stycznia br. Radzie przedstawiono pierwszą propozycję Statutu. Kolejne dwa posiedzenia Rady prawie w całości zostały poświęcone pracy nad jego treścią. Na podziękowanie zasługuje ogromne zaangażowanie członków Rady i troska, o jak najlepsze jego zapisy. Do dokumentu złożyli blisko pięćset propozycji, uwag i poprawek. Były one wynikiem własnych przemyśleń, jak również konsultacji, które przeprowadzali w swoich okręgach. Ta wspólna praca była bardzo ważnym momentem, który dał ostateczny kształt projektowi Statutu. Jak pewnie każdy z członków Rady bardzo żałuję, że projekt na etapie tworzenia nie mógł być poddany takim szerokim konsultacjom, jak byśmy tego chcieli. Dlatego z taką uwagą obejmowano uwagi i poprawki wnoszone przez członków Rady, którzy przecież są reprezentantami myśliwych ze wszystkich okręgów. Dziś jestem przekonany, że to dzięki ciężkiej pracy członków komisji, merytorycznej dyskusji w gronie członków Rady, a przede wszystkim zrozumieniu dla ważności podejmowanej sprawy – przyjęty w piątek projekt Statutu można określić naszym wspólnym sukcesem. Jego miarą jest także to, że uchwała o przyjęciu projektu statutu została podjęta zdecydowaną większością głosów. Jednocześnie zapowiadam, że zwrócę się z prośbą do wszystkich członków Naczelnej Rady Łowieckiej o to, by w swoich okręgach do terminu Zjazdu zorganizowali spotkania z udziałem delegatów, na których omówią założenia projektu Statutu, jak również przedstawią drogę jego powstawania.

Z pozdrowieniem Darz Bór!
Rafał Malec
Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej

 


 

Gwałtowny atak wirusa ASF. W Białej Piskiej ma się zebrać sztab kryzysowy

Do powiatu piskiego z końcem grudnia ubiegłego roku dotarła gwałtowna fala wirusa ASF. Na chwilę obecną mamy 5 potwierdzonych przypadków u padłych dzików, które znaleziono w okolicach Monet. Ale już teraz wiadomo, że będzie ich znacznie więcej. Powiatowe służby weterynaryjne biją na alarm. Kilka tygodni temu wirus ASF zaczął się nagle rozprzestrzeniać w naszym powiecie. — Początkowo potwierdzono obecność wirusa u dwóch dzików, padłych na bagiennym terenie w okolicach Monet w gminie Biała Piska. Jednym z chorych osobników był odyniec, przypuszczalnie migrujący w okresie huczki, który prawdopodobnie zaraził lochy — informuje Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piszu Dorota Jórzak. — Na obecną chwilę potwierdzono w powiecie 5 przypadków ASF u dzików. Wszystkie zlokalizowane są w pobliżu Monet. Czekamy na wyniki pięciu kolejnych dzików, u których zmiany anatomopatologiczne wskazywały jednoznacznie na ASF. Służby robią co mogą, by opanować sytuację. Jednak nie jest to proste. Do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Piszu wpływają kolejne zgłoszenia o padłych dzikach. Jak podkreśla Dorota Jórzak, priorytetem jest teraz zabezpieczenie i utrzymanie ferm trzody chlewnej. W powiecie piskim mamy 50 hodowców świń. Największe pogłowie trzody chlewnej posiada właśnie gmina Biała Piska. W najbliższym czasie ma się tam zebrać sztab kryzysowy.

— Najbliższe gospodarstwo znajduje się w odległości 11 km od potwierdzonego przypadku ASF. Ferma liczy około 2 tys. sztuk tuczników. W obliczu nadchodzącego kryzysu budującym faktem jest zgodna współpraca zaangażowanych w zadanie walki z ASF nadleśnictw, kół łowieckich, jednostek samorządu terytorialnego, od których otrzymujemy jako inspekcja ogromne wsparcie — mówi Powiatowy Lekarz Weterynarii i dodaje: — Dokładamy wszelkich starań w błyskawicznym reagowaniu na doniesienia o wykrytych martwych dzikach w celu ich zabezpieczenia i unieszkodliwienia, przestrzegając zasad bioasekuracji. Niestety mamy znikomy wpływ na rozprzestrzenianie się wirusa w populacji dzików z uwagi na wektory przenoszenia, jakimi są inne gatunki zwierząt, biorąc pod uwagę ich biologię i behawior – czyli ptaki drapieżne i padlinożerne, lisy, jenoty, wilki itd. Na dzień dzisiejszy w województwie warmińsko – mazurskim mamy potwierdzonych 389 przypadków ASF w dzików. Wirus bardzo dynamicznie się rozprzestrzenia. Do tej pory zaatakował powiaty: bartoszycki, braniewski, gołdapski, elbląski, giżycki, mrągowski, lidzbarski, olecki, ełcki, węgorzewski oraz nasz. Coraz częściej służby weterynaryjne potwierdzają ASF nie tylko u dzików padłych, ale również odstrzelonych. Przypomnijmy. W powiecie piskim pierwszy przypadek wirusa ASF stwierdzono w styczniu ubiegłego roku. Padłego dzika znaleziono w okolicach Szwejkówka w gminie Orzysz. Do tematu będziemy wracać.

Źródło: http://bialapiska.wm.pl


 

Hubertus Expo 2019

Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Łowiectwa, Strzelectwa i Rekreacji HUBERTUS EXPO 2019 odbędzie się w dniach 29 – 31 marca 2019 r. w Centrum Targowo-Konferencyjnym Global EXPO, ul. Modlińska 6d, 03-216 Warszawa. Hubertus Expo – najstarsze i największe targi łowieckie w Polsce. Piętnaście edycji za nami, trwają przygotowania do kolejnej odsłony targów Hubertus Expo. W 2019 r. będziemy gościć w warszawskim Centrum Targowo Kongresowym Global EXPO. Wystartowaliśmy czternaście lat temu (2004 r.) w warszawskiej hali EXPO XXI. Pierwsza edycja – choć gościła jedynie 18 wystawców – okazała się sukcesem, a impreza na stałe wpisała się do kalendarza ogólnopolskich targów. W kolejnych latach liczba wystawców rosła – w 2018 r. było ich już 200, nie zawiedli też zwiedzający (ponad 12 tys. osób). W EXPO XXI gościliśmy do 2010 r. W kolejnych latach targi odbywały się w Centrum Konferencyjno Targowym MT Polska w Rembertowie, z kolei w 2019 r. zapraszamy do warszawskiego Centrum Targowo Kongresowego Global EXPO. Hubertus Expo to nie tylko wyjątkowa atmosfera, ale też miejsce spotkań i wymiany opinii między myśliwymi i specjalistami z branży. Dzięki bogatej ofercie imprez towarzyszących, wystaw i ekspozycji to także doskonała okazja do poznania bogatej kultury i tradycji łowieckiej.


 

Łowczy Krajowy zmuszony do rezygnacji. Niepewne losy polskiego łowiectwa

Podczas dzisiejszego, porannego spotkania z Ministrem Środowiska Henrykiem Kowalczykiem, Łowczy Krajowy Piotr Jenoch został poproszony o złożenie rezygnacji, co w przypadku jej braku miało skutkować odwołaniem Łowczego przez ministra.

Według relacji ministra Henryka Kowalczyka, prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Rafał Malec poinformował go o braku możliwości współpracy z Zarządem Głównym Polskiego Związku Łowieckiego. Wypowiedź pana Prezesa Rafała Malca zaskakuje w obliczu jego publicznej deklaracji, złożonej członkom Naczelnej Rady Łowieckiej na posiedzeniu 3 stycznia 2019 r., o woli dobrej współpracy z Zarządem Głównym dla dobra łowiectwa. Ponadto, w związku z bezprecedensowymi naciskami na ministra środowiska związanymi z ASF, o odwołanie Piotra Jenocha z funkcji Łowczego Krajowego, informujemy, że 23 stycznia Pan Piotr Jenoch złożył na ręce Ministra Środowiska rezygnację ze stanowiska Łowczego Krajowego. Jednocześnie informujemy, że Pan Piotr Jenoch ma pełnić swoją funkcję do 15 lutego, aby dokończyć przygotowania do zaplanowanego na 16 lutego Krajowego Zjazdu Delegatów, podczas którego ma zostać uchwalony nowy statut Polskiego Związku Łowieckiego. Łowczy Krajowy wierzy w mądrość delegatów przy uchwaleniu statutu dobrego dla naszych myśliwych na XXIV Krajowym Zjeździe Delegatów.

Piotr Jenoch od początku pełnienia funkcji Łowczego Krajowego, czyli od kwietnia 2018 roku, stał na straży dobrego imienia polskich myśliwych i Polskiego Związku Łowieckiego. Wprowadził istotne zmiany w sposobie zarządzania i funkcjonowania PZŁ, priorytetem stała się edukacja i promocja łowiectwa w społeczeństwie oraz obrona dotychczasowego dorobku kultury łowieckiej. Polski Związek Łowiecki otworzył się na dialog z rządem, środowiskami rolników, leśników i innych grup społecznych, w tym środowisk ekologicznych, ornitologicznych i samorządowych. Prowadzone były m.in. akcje zasiedlenia gatunkami zwierząt, którym grozi wyginięcie, zintensyfikowana została walka z kłusownictwem. Łowczy Krajowy zlecił szeroko zakrojony audyt za lata ubiegłe, a po tym, jak audytorzy wskazali liczne nieprawidłowości mogące skutkować wielomilionowymi stratami dla PZŁ, Zarząd Główny PZŁ zdecydował o skierowaniu do prokuratury doniesienia o możliwości popełnienia przestępstwa. Postępowanie w tej sprawie zostało objęte szczególnym nadzorem Prokuratury Krajowej. Audyt w PZŁ jest kontynuowany. Łowczy Krajowy jako priorytetowe podejmował również działania zgodne z rządową strategią walki z Afrykańskim Pomorem Świń. Zawsze jednak na pierwszym miejscu stawiając etykę łowiecką i konieczność jej przestrzegania w każdych warunkach, przez wszystkich myśliwych. Piotr Jenoch pozostawia Polski Związek Łowiecki zreformowany i wzmocniony. Istnieje jednak obawa o przyszłość funkcjonowania dotychczasowego modelu łowiectwa w Polsce. Łowczy Krajowy zawsze stał na straży obecnego modelu łowiectwa, nastawionego na aspekt przyrodniczy, a nie komercyjny. Należy bacznie przyglądać się kolejnym działaniom osób mających wpływ na kształt polskiej gospodarki łowieckiej. Najgorszym bowiem krokiem dla polskiej przyrody i polskiego łowiectwa byłaby eksploatacja zasobów przyrodniczych w celach komercyjnych.

Łowczy Krajowy Piotr Jenoch dziękuje wszystkim myśliwym za współpracę i wsparcie przy działaniach związanych ze zmianami podjętymi dla dobra polskiego łowiectwa. Darz Bór!


 

Zakłócanie polowań zbiorowych – zasady postępowania

Pojawianie się osób postronnych na obszarach gdzie prowadzone jest polowanie zbiorowe, jak również indywidualne stwarza realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, zarówno myśliwych jak i osób blokujących polowania. W przypadku realizacji odstrzału sanitarnego, w drodze polowania, który wynika z przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych, osoby zakłócające lub blokujące tego rodzaju polowania podlegają sankcjom karnym, w tym grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Niezmiernie istotne zatem wydaje się być zgłoszenie policji faktu, że polowanie, które zostało zablokowane obejmowało odstrzał sanitarny dzików. W tego rodzaju sytuacjach oprócz policji bezwzględnie powiadomić trzeba także władze łowieckie. Po zakończeniu przerwanego polowania konieczne jest oszacowanie strat finansowych poniesionych przez myśliwych oraz koło łowieckie, celem ewentualnego wystąpienia z roszczeniem cywilnym wobec osób, które się do tego przyczyniły, a zostały wylegitymowane przez policję.


 

Oświadczenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego

Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego stanowczo oświadcza, że informacje pojawiające się ostatnio w mediach, mówiące o tym, że w ramach odstrzału sanitarnego tylko w styczniu i lutym br. planowanych do ostrzału jest około 200 tys. dzików są nieprawdziwe.

Zgodnie z zatwierdzonym przez Lasy Państwowe i obowiązującym planem łowieckim na sezon 2018/2019, a więc od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r., pozyskanie dzika określone zostało na poziomie ponad 185 tys. W obecnej chwili wykonanie tego planu wynosi ponad 90 proc. Stanowczo podkreślamy, że liczba 185 tys. dzików dotyczy całego roku łowieckiego, na obszarze całej Polski, i tylko tak powinna być traktowana. Niemożliwym i niedopuszczalnym jest pozyskanie 200 tys. dzików w dwa miesiące. Zarówno władze Polskiego Związku Łowieckiego, jak i sami myśliwi nigdy nie wyrażali zgody na tego typu działania, nigdy nie były one też planowane przez Polski Związek Łowiecki, ani też organy Państwa.
Polowania na dziki, tak jak i na pozostałą zwierzynę łowną — zarówno indywidualne, jak i zbiorowe — odbywają się od początku sezonu łowieckiego (w przypadku polowań zbiorowych od 1 października do końca stycznia) i są polowaniami odbywającymi się zgodnie z prawem. Równolegle do polowań planowych, odbywają się tzw. odstrzały sanitarne związane z działaniami minimalizującymi rozprzestrzenianie się wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń. Odstrzały sanitarne, zgodnie z prawem, zlecane są Polskiemu Związkowi Łowieckiemu przez wojewodę lub powiatowego lekarza weterynarii.

Warto podkreślić, że pozyskanie dzika kształtowało się następująco na przestrzeni poprzednich sezonów: sezon 2014/2015 — 260 tys., sezon 2015/2016 — 310 tys., sezon 2016/2017 — 282 tys., sezon 2017/2018 — 308 tys., a w sezonie 2018/2019 planowane pozyskanie to ponad 185 tys. Z tego wynika. że obecnie populacja dzika jest znacznie obniżona, co wskazuje na skuteczność kompleksowych działań prowadzonych przez Polski Związek Łowiecki (bioasekuracja, edukacja, planowy odstrzał, prewencja, poszukiwania padłych dzików itd.).

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2017 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, myśliwi mogą polować na dziki — niezależnie od wieku i płci — przez cały rok. Jednakże — każdy myśliwy jest zobowiązany do przestrzegania zasad etyki łowieckiej, którymi się kieruje. Zarówno władze Polskiego Związku Łowieckiego, jak i ponad 127 tys. myśliwych zrzeszonych w PZŁ rozumie konieczność działań dotyczących zwalczania wirusa ASF. Deklarowaliśmy i nadal deklarujemy pomoc wszystkim organom Państwa w tych działaniach.

Zobacz


 

Narada Łowczych Okręgowych z Łowczym Krajowym

W dniach 19 – 20 grudnia br. w Ciechocinku odbyła się Narada Łowczych Okręgowych z Łowczym Krajowym.
W trakcie spotkania dyskutowano nad skutecznymi metodami walki z ASF. Ustalono, iż jedną z najskuteczniejszych metod powinny być wielkoobszarowe, w jednym terminie, skojarzone polowania kilku kół łowieckich, które graniczą ze sobą obwodami. Powyższe rozwiązanie jest zgodne z oczekiwaniem Ministerstwa Środowiska oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


 

Myśliwi z Koła Łowieckiego Szarak w Suwałkach przekazali prezenty świąteczne dla wychowanków domu dziecka w Pawłówce

W dniu 19 grudnia członkowie Koła Łowieckiego Szarak w Suwałkach w składzie: Zdzisław Skrocki, Dariusz Kołakowski oraz Adam Kacprzyk przekazali wychowankom Domu Dziecka w Pawłówce świąteczne prezenty. Myśliwi z Koła Łowieckiego Szarak w Suwałkach przyłączyli się do ogólnopolskiej świątecznej akcji “Myśliwska Paczka”.
– Nie wahaliśmy się nawet chwili nad tym, czy do niej dołączyć. Chcieliśmy pokazać wychowankom, że myśliwi mają dobre serca i chcą ich uszczęśliwić – mówił Dariusz Kołakowski, łowczy koła.
Myśliwi przygotowali indywidualne paczki pełne słodyczy dla 17 wychowanków domu dziecka oraz zakupili potrzebny sprzęt sportowy.
– Kupiliśmy piłki nożne i do siatkówki, a także akcesoria do tenisa stołowego oraz tarcze do zabaw grupowych – informuje Adam Kacprzyk, skarbnik koła. – Zdecydowaliśmy, że chcemy obdarować wychowanków tego domu dziecka ponieważ na tym terenie polujemy i prowadzimy gospodarkę łowiecką. Myślimy, że tak właśnie trzeba postępować i dzielić się z bliźnimi jeżeli tylko ma się takie możliwości, szczególnie w okresie świątecznym. Prezes koła Zdzisław Skrocki opowiedział dzieciom i młodzieży o pracy myśliwych, złożył serdeczne życzenia i wraz z pozostałymi członkami zarządu przekazał prezenty zarówno na ręce wychowanków jak i dyrektora placówki Waldemara Pstrzocha. Obdarowanym uśmiech nie schodził z twarzy. W ramach wdzięczności zaprosili myśliwych do swoich pokoi, aby zaprezentować jak mieszkają.


 

Spotkanie Państw Grupy Wyszehradzkiej z okazji 90 – lecia CIC

W Nowym Zamku pod Bratysławą na Słowacji 7 grudnia br. podpisane zostało memorandum o współpracy w zakresie łowiectwa między Państwami Grupy Wyszehradzkiej czyli Czech, Słowacji, Węgier i Polski. W imieniu Polskiego Związku Łowieckiego memorandum podpisał Prezes Naczelnej Rady Łowickiej Rafał Malec. Głównym strategicznym celem niniejszego memorandum jest zrównoważone, racjonalne i celowe zarządzanie wszystkimi gatunkami dzikiej zwierzyny, jak i zasobami naturalnymi oraz częścią naturalnych ekosystemów na dużą skalę i w interesie publicznym. Długofalowa, transgraniczna koordynacja wspólnych celów i interesów myśliwych jest istotnym narzędziem w rozwiązywaniu bieżących określonych wyzwań wynikających ze zmieniających się zadań społecznych i misji współczesnego polowania na XXI wiek. Odsłonięta została pamiątkowa tablica, w miejscu, w którym 90 lat temu została powołana do życia organizacja CIC, wręczono również pamiątkowe medale.


 

Prezydium Nowej Naczelnej Rady Łowieckiej

Podczas pierwszego posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej w dniu 6 grudnia 2018 r. jej członkowie wybrali prezydium tego organu. Skład Prezydium Naczelnej Rady Łowieckiej przedstawia się następująco:
Prezes Rafał Malec (okręg bielski)
Zastępcy prezesa:
Andrzej Hinc (okręg gdański),
Antoni Przybylski (okręg pilski),
Radosław Cywiński (okręg piotrkowski)
Andrzej Skibiński (okręg zielonogórski).

Powołano także Komisję Statutową oraz Rzecznika dyscyplinarnego, którym został Dariusz Bereza.


 

Komunikat prasowy Zarządu Głównego – “Audyt wewnętrzny i oczekiwana przez myśliwych i społeczeństwo zmiana funkcjonowania Polskiego Związku Łowieckiego”

W kwietniu 2018 r. Minister Środowiska, jako organ nadzoru nad Polskim Związkiem Łowieckim, powołał nowego Łowczego Krajowego. Stanowisko to objął Piotr Jenoch. Decyzja ta była konsekwencją zmiany przepisów określających zasady wyboru na tę funkcję, a także wyjściem naprzeciw oczekiwaniom ponad 127 000 polskich myśliwych. Decyzja ta realizowała także postulaty opinii publicznej, wskazujące na potrzebę wzmocnienia procedur etycznych w PZŁ.

Dla Polskiego Związku Łowieckiego (dalej PZŁ) ostatnie miesiące to czas dynamicznych przemian i dostosowywania się do współczesnych oczekiwań społecznych. To niełatwe zadanie, ale po okresie półrocznego funkcjonowania PZŁ w oparciu o znowelizowaną ustawę, widoczne są wyraźne zmiany w jakości i sposobie zarządzania Związkiem.Sukcesywnie dokonuje się reorganizacja pracy Zarządu Głównego oraz Zarządów Okręgowych. Zarząd Główny PZŁ efektywnie rozpoczął swoje prace, uruchamiając szereg projektów na rzecz realizacji projektów ukierunkowanych na edukację przyrodniczą, propagujących ochronę środowiska, zrównoważony rozwój oraz zwalczanie wirusa ASF.

W okręgach terenowych Polskiego Związku Łowieckiego powstają komisje mające na celu poprawę wizerunku myśliwych, a ponadto poprawiany zostaje przepływ informacji, komunikacji i partycypacji społecznej pomiędzy środowiskami myśliwych a społecznościami lokalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk rolniczych.

Polski Związek Łowiecki tworzy obecnie diagnozę potrzeb – również społecznych – związaną z wielotorowymi obszarami rozwoju naszej organizacji. Wprowadzamy nowe standardy i nową jakość, nie tylko w sposobie zarządzania Zrzeszeniem, ale także dostosowaniu się do współczesnych oczekiwań społecznych. Odpowiadamy na potrzeby Polaków, Państwa Polskiego i Rządu. Owe novum można zauważyć w kontekście walki z ASF. Jesteśmy otwarci na dialog z Rządem oraz środowiskami rolników, leśników i innych grup społecznych, w tym środowisk ekologicznych, ornitologicznych, samorządowych.

Ponadto, nowo powołany Łowczy Krajowy, realizując wolę myśliwych z całej Polski, zlecił wykonanie audytu wewnętrznego. Jego celem było m.in. zweryfikowanie spełniania wymagań stawianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego PZŁ, wykrycie ewentualnego marnotrawstwa i zbędnych kosztów, dokonanie oceny ryzyka oraz wykazanie możliwości doskonalenia procedur i funkcjonowania Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego.

Audytorzy zidentyfikowali szereg nieprawidłowości, skutkujących wielomilionowymi stratami dla Polskiego Związku Łowieckiego (w badanym okresie, tj. 2017 r. – do kwietnia 2018 r.). Wśród nich brak wewnętrznej procedury zakupowej oraz brak jasnych kryteriów wyboru dostawców. Audytorzy ustalili, że ceny niektórych dostawców były istotnie zawyżane w stosunku do cen rynkowych, a w niektórych przypadkach zamówienia były „przepuszczane” przez podstawione firmy fasadowe, sztucznych pośredników, którzy naliczali nienależne marże. Audytorzy wskazali też na występowanie przypadków powiązań między dostawcami a pracownikami PZŁ.

Wnioski z przeprowadzonego audytu spowodowały konieczność skierowania przez nowego Przewodniczącego PZŁ na drogę prawną zawiadomień
w sprawach mogących rodzić podejrzenie popełnienia przestępstw. Decyzję w tej sprawie podjął Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego. Audyt wewnętrzny będzie kontynuowany i obejmie m.in. Ośrodki Hodowli Zwierzyny i proces zakupu siedziby ZG PZŁ.

Zmiany w Polskim Związku Łowieckim obejmują także wprowadzenie regulaminów wewnętrznych, by nasze działania były jeszcze bardziej transparentne. Intencją nowego kierownictwa PZŁ jest także wzmocnienie procedur mających na celu usuwanie z jej szeregów osób nieetycznie wykonujących polowanie, nadto uzdrowienie zasad wydatkowania jej środków finansowych, współpraca z innymi organizacjami ekologicznymi.

Jesteśmy przekonani, że przy dobrej woli Rządu ustalimy wspólny kierunek zmian i rozwoju łowiectwa w Polsce. Polski Związek Łowiecki jest
i będzie właściwym partnerem w osiąganiu celów związanych z dobrem narodowym, jakim jest polska przyroda i jej zrównoważony rozwój. Jesteśmy przekonani, że uda się nam wszystkim sprostać , współczesnym wyzwaniom i celom związanym nie tylko z ochroną i rozwojem środowiska naturalnego naszego kraju, ale również z głębokimi przeobrażeniami społecznymi wpływającymi na pozytywne postrzeganie
i odbiór społeczny naszego Zrzeszenia.

Łowczy Krajowy – Piotr Jenoch


 

“Myśliwska Paczka” pod choinkę

Święta tuż-tuż. Polski Związek Łowiecki rozpoczyna akcję „Myśliwska Paczka”. Chcemy, aby pomoc trafiła do najbardziej potrzebujących podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych w całej Polsce – domów dziecka, samotnej matki czy domów opieki dla seniorów. Paczki od myśliwych trafią do najbardziej potrzebujących do 22 grudnia. Myśliwi pomagają. To już tradycja. Za nami wiele lokalnych akcji pomocy, we współpracy z Narodowym Centrum Krwi oddajemy krew. Święta Bożego Narodzenia to kolejna okazja, żeby dzielić się z potrzebującymi. Chcemy, aby do akcji pomocy placówkom opiekuńczo-wychowawczym włączyło się jak najwięcej z ponad 2,5 tysiąca kół łowieckich działających w ramach Polskiego Związku Łowieckiego. To koła wybiorą miejsca, do których trafi pomoc. Ustalą też z przedstawicielami placówek listę najpotrzebniejszych artykułów, które znajdą się w paczkach.

Paczki zostaną dostarczone do 22 grudnia. Partnerami akcji są Ośrodki Hodowli Zwierzyny Polskiego Związku Łowieckiego. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.


 

Pierwsze spotkanie Naczelnej Rady Łowieckiej

Za nami pierwsze, organizacyjne spotkanie członków nowej Naczelnej Rady Łowieckiej. Na zaproszenie Łowczego Krajowego Piotra Jenocha 22 listopada do Warszawy przyjechało 43 przedstawicieli zarządów okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego, członków Naczelnej Rady Łowieckiej.

Spotkanie było okazją do poznania się i omówienia bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem PZŁ. Otworzył je Łowczy Krajowy Piotr Jenoch, który poinformował uczestników o treści polecania Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka. Z treści pisma datowanego na 21 listopada wynika, że zwołanie pierwszego posiedzenia Naczelnej Rady Łowieckiej powinno nastąpić w ciągu trzech tygodni.

Każdy członek Rady przedstawił się i opowiedział kilka słów o swojej dotychczasowej działalności w Polskim Związku Łowieckim. Co ważne, członkowie Naczelnej Rady Łowieckiej ustalili, że termin pierwszego formalnego posiedznia NRŁ zostanie wskazany po ustaleniach dokonanych przez Łowczego Krajowego. Łowczy Krajowy podkreślił, że w przepisy prawa nie wskazują osoby upoważnionej do zwołania NRŁ. Przedstawił także sytuację PZŁ od dnia objęcia stanowiska, tj. od 17 kwietnia br. oraz omówił działania jakie w tym czasie zostały zrealizowane przez Zarząd Główny, w tym kwestię przeprowadzonego audytu oraz prac nad projektem nowego Statutu PZŁ.

Z kolei dyrektor ds. promocji i projektów Katarzyna Sikora przedstawiła działania dotyczące projektów realizowanych ze środków zewnętrznych m.in. w zakresie zwalczania wirusa ASF. Omówiła zadania prowadzone przez Biuro Promocji i Projektów w zakresie edukacji
i promocji łowiectwa oraz poinformowała o planowych działaniach dotyczących komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej Polskiego Związku Łowieckiego. Na spotkaniu przedstawiono również plany na najbliższe miesiące.

Członkowie NRŁ mieli wiele pytań dotyczących działań realizowanych przez Zarząd Główny PZŁ. Na wszelkie pytania Łowczy Krajowy wraz z pracownikami udzielili wyczerpujących odpowiedzi.

Na spotkaniu członkowie wypełnili oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych, co umożliwi założenie wspólnej grupy kontaktowej w celu usprawnienia komunikacji elektronicznej między członkami nowej Naczelnej Rady Łowieckiej.


 

Myśliwi w obronie niepodległości. Uroczysta wystawa w Sejmie

7 listopada 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie w Sejmie wystawy pt. „95 lat Polskiego Związku Łowieckiego na 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”. Wystawa została przygotowana przez Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej, a organizatorami byli Parlamentarny Zespół ds. Kultury i Tradycji Łowiectwa oraz Polski Związek Łowiecki. To już kolejna edycja wystawy, tegoroczna ma charakter wyjątkowy, z uwagi na 95-lecie Polskiego Związku Łowieckiego i 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Wystawa upamiętnia myśliwych, którzy walczyli w obronie niepodległości. Otwierając wystawę Łowczy Krajowy Piotr Jenoch podkreślił wyjątkowość tego wydarzenia i zaznaczył ważną rolę myśliwego w odzyskaniu niepodległości. „Myśliwi przystąpili do ciężkiej pracy na rzecz odbudowy zniszczonych podczas zaborów zasobów przyrodniczych” – powiedział Piotr Jenoch. Wspomniał o wyjątkowych myśliwych między innymi marszałku Józefie Piłsudskim, Kazimierzu Sosnowskim, gen. Kazimierze Fabrycu, płk. Wojciechu Kołaczkowskim. Pierwsza taka wystawa została zorganizowana w 1922 roku we Lwowie. Z kolei Przewodniczący Parlamentarnego zespołu ds. Kultury i Tradycji Łowieckiej poseł Edward Siarka zaznaczył, że „myśliwy to nie tylko obrońca wartości związanych z polską przyrodą, ale również wojownik o wolność, suwerenność i niepodległość ojczyzny.” Podczas uroczystości otwarcia wystawy Łowczy Krajowy Piotr Jenoch wraz z Przewodniczącym Parlamentarnego zespołu ds. Kultury i Tradycji Łowieckiej wręczyli odznaczenia „Darz Bór”. Na zakończenie wystawy przedstawiciele Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Leszek Szewczyk oraz Wacław Gosztyła opowiedzieli o eksponatach znajdujących się na wystawie.
Wystawa potrwa do 12 listopada 2018 r. – fot. Andrzej Wierzbieniec


Polski Związek Łowiecki świętował 95-lecie

Obchody 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego w roku Jubileuszowym Stulecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę odbyły się w minioną sobotę w Suwałkach. Wzięli w nich udział przedstawiciele władz rządowych, z wiceministrem spraw wewnętrznych Jarosławem Zielińskim i samorządowych, na czele z Czesławem Renkiewiczem, prezydentem Suwałk, licznie zgromadzeni myśliwi z całego regionu i Litwy i poczty sztandarowe. Świętowanie rozpoczęło złożenie kwiatów pod pomnikiem Papieża Jana Pawła II. Później zgormadzeni wzięli udział we mszy świętej w konkatedrze pw. św. Aleksandra koncelebrowanej przez księdza Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura. Przed częścią oficjalną obchodów, w Suwalskim Ośrodku Kultury, delegacje złożyły jeszcze wiązanki pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. W SOKu był czas na życzenia, gratulacje i podziękowania za wspieranie działalności Polskiego Związku Łowieckiego. Głos zabrał m.in. Czesław Renkiewicz, Prezydent Suwałk.
– Łowiectwo od zarania dziejów jest związane z działalnością człowieka. Dzisiaj rola myśliwych to przede wszystkim czuwanie nad równowagą fauny, żeby wszystko się bilansowało. Równowaga, o którą dbacie jest bardzo potrzebna – mówił prezydent Suwałk. – Chciałbym przekazać serdeczne życzenia i gratulacje od mieszkańców. Życzę aby Wasza działalność przynosiła Wam wiele satysfakcji i uznania społecznego. Świadomość, że łowiectwo jest potrzebne w społeczeństwie dojrzewa. Chciałbym również życzyć Wam, żeby przebywanie na łonie przyrody było dla Was odpoczynkiem, relaksem, oderwaniem od szybkiego trybu życia. Darz Bór – mówił Czesław Renkiewicz.

Źródło: UM Suwałki


Hubertus Ogólnopolski pod znakiem tradycji i kultury łowieckiej

To był wyjątkowy Hubertus. Tradycja i kultura łowiecka, edukacja i nowoczesna technologia w modzie i broni. W sobotę Pułtusk rozbłysnął wszystkimi kolorami zieleni – sztandarów i mundurów myśliwskich, leśników i jeźdźców. – Życzę, aby dzisiejsze święto było okazją do refleksji i wzajemnych rozmów. Aby Państwo, myśliwi i leśnicy, znaleźli pełne zrozumienie w społeczeństwie – podkreślił podczas wystąpienia Minister Środowiska Henryk Kowalczyk. Ogromne znaczenie tradycji łowieckiej i roli myśliwych podkreślili także w swoich przemówieniach Łowczy Krajowych Piotr Jenoch oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny.  

Obchody Hubertusa Ogólnopolskiego rozpoczęła uroczysta, hubertowska msza święta w Bazylice kolegiackiej Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. Stąd na rynek główny wyruszył przemarsz myśliwych, leśników, jeźdźców i sympatyków łowiectwa, a wraz z nimi poczet złożony z kilkudziesięciu sztandarów.

Hubetus odbył się pod patronatem Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. W przemówieniu otwierającym obchody Hubertusa Minister Środowiska zaznaczył, że myśliwym i łowiectwu należy się szacunek. Podkreślił ważną rolę, jaką w ochronie przyrody spełnia łowiectwo i podziękował za trud włożony w tę pracę. – Życzę, aby dzisiejsze święto było okazją do refleksji i wzajemnych rozmów. Aby Państwo, myśliwi i leśnicy, znaleźli pełne zrozumienie w społeczeństwie. Pomimo różnych poglądów na łowiectwo, zostały one przez wszystkich w pełni uszanowane. Tego życzę wszystkim myśliwym, ale też tym, którzy czasami mają inne stanowisko. Wszystkiego najlepszego – powiedział Henryk Kowalczyk.

Istotną rolę łowiectwa podkreślił także Łowczy Krajowy Piotr Jenoch. – Dla nas myśliwych dzień
św. Huberta zawsze był jest i będzie uroczystością szczególną. Rok 2018 jest ważny dla polskich myśliwych również i z dwóch innych powodów. Otóż w tym właśnie roku obchodzimy nie tylko 95-lecie istnienia naszej organizacji – Polskiego Związku Łowieckiego, ale również 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Dlatego też, w tym szczególnym roku należy z dumą podkreślić znaczący wkład polskich myśliwych w walkę o wolność Naszego narodu – zaznaczył.

– Nie możemy też zapominać, że działalność Polskiego Związku Łowieckiego to nie tylko działania związane stricte z prowadzeniem gospodarki łowieckiej, ale także ogromna działalność edukacyjna. Łącznie w działania edukacyjne Zrzeszenia od 2005 roku zaangażowało się ponad 200 tysięcy osób. Powinniśmy też być dumni z tego, że ta rzesza pasjonatów, licząca obecnie ponad 127 tysięcy myśliwych – to grupa społeczna doskonale uzbrojona posiadająca ponad 300 tysięcy jednostek broni palnej, ale przede wszystkim grupa społeczna doskonale wyszkolona w posługiwaniu się bronią palną
i gotowa zawsze służyć swojej ojczyźnie – podkreślił Piotr Jenoch.

Wywodzimy się z tradycji i mamy nasze tradycje. To są nasze tradycje, leśnictwa, polskiego łowiectwa, z których powinniśmy być dumni i jesteśmy dumni – dodał Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Andrzej Konieczny.

Część oficjalna zakończyła się wręczeniem odznaczeń dla osób szczególnie zasłużonych dla łowiectwa.

Tradycja, kultura i edukacja

Pułtuski Hubertus był doskonałą okazją do zaprezentowania tradycji łowiectwa polskiego. Wśród zaplanowanych atrakcji znalazł się koncert muzyki myśliwskiej, pokazy sokolnicze i kynologiczne oraz pokaz mody myśliwskiej. Nie zabrakło tradycyjnego pokazu “Pogoń za lisem” oraz pokazów jeździeckich, po których ułani zostali udekorowani przez Ministra Środowiska. Wszyscy ciekawi sztuki łowieckiej mogli obejrzeć pokaz wabienia jeleni oraz spróbować kuchni myśliwskiej.

Przez cały czas obchodom Hubertusa Ogólnopolskiego towarzyszyły dodatkowe atrakcje, w tym m.in. wystawa zdjęć nagrodzonych w XXIII Konkursie Fotograficznym „Łowca Polskiego” im. Włodzimierza Puchalskiego, grupa rekonstrukcyjna, strefa edukacyjna oraz akcja „Darz Bór – Dasz Krew”, podczas której w specjalnym mobilnym ambulansie można było oddać krew. Do 4 listopada na zamku
w Pułtusku oglądać można także wystawę pt. “Święty Hubert w kolekcjonerstwie”, przygotowaną przez Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ.

 


 

O łowiectwie na Dożynkach Prezydenckich

W miniony weekend odbyły się Dożynki Prezydenckie w Spale. Na tym dorocznym święcie rolników nie zabrakło także przedstawicieli Polskiego Związku Łowieckiego.

Podczas niedzielnych uroczystości wręczone zostały dyplomy twórcom tegorocznych wieńców dożynkowych. Następnie, w Kaplicy Polowej AK, została odprawiona msza święta, po której zasadzono dąb z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Kolejnym punktem obchodów był korowód dożynkowy oraz Ceremoniał Dożynkowy na stadionie Centralnego Ośrodka Sportu.

W obchody Dożynek Prezydenckich włączył się także Polski Związek Łowiecki. Na naszym stoisku informacyjno-edukacyjnym można było zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną dla dzieci i mlodzieży, a także przygotowanymi dla nich konkursami i kreatywnymi grami. Każdy chętny mógł porozmawiać z ekspertami PZŁ, którzy udzielali informacji dotyczących aktualnych problemów m.in. zmian w zasadach szacowania szkód, zwalczania wirusa ASF czy zasad bioasekuracji. Odwiedzajacy nas goście mogli zdobyć wiedzę na temat aktywnych form ochrony przyrody, aby móc zastosować je w praktyce.

Dużą atrakcją okazała się możliwość degustacji dziczyzny. Specjalnie dla uczestników Dożynek przygotowaliśmy gar gulaszu z dzika z leśnymi grzybami.

Po oficjalnej części obchodów przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego: Katarzyna Sikora – Dyrektor Biura Promocji i Projektów, Roman Miller – wiceprezes firmy Gobartto, Krzysztof Lechowski mieli okazję spotkać się z Parą Prezydencką oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Janem Krzysztofem Ardanowskim. Podczas spotkania prezydent Andrzej Duda wraz z żoną degustowali potrawy z dziczyzny.


Źródło: RozmaitościEłckie.pl

Ełkowisko przyciągnęło tłumy ełczan i myśliwych

Już po raz trzeci ełckie środowisko myśliwych zorganizowało Festyn Łowiecki “Ełkowisko”. Tak jak w poprzednich latach do Centrum Edukacji Ekologicznej na spotkanie z myśliwskim światem przyszły prawdziwe tłumy mieszkańców Ełku i okolic oraz turystów.

Już po raz trzeci ełckie środowisko myśliwych już po raz trzeci zorganizowało Festyn Łowiecki Ełkowisko. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w ełckiej katedrze. Następnie zebrani przeszli do Centrum Edukacji Ekologicznej. Tam czekały na wszystkich m.in. występ sokolników, kuchnia myśliwska, pokaz psów ras myśliwskich, oraz koncerty w tym sygnalistyka myśliwska. Jak podkreślają myśliwi celem festynu jest rozpowszechnienie wśród mieszkańców kultury i tradycji myśliwskiej.

— Na “Ełkowisko” przychodzą wszyscy, także ci, którzy dotychczas nie mieli z łowiectwem nic wspólnego. Jest to okazja do poznania kultury i tradycji myśliwskiej — mówi Kazimierz Raczyński, jeden z organizatorów “Ełkowiska”. — Cieszymy się, że Ełkowisko przyciąga tak wiele osób. Dużą popularnością cieszyło się na przykład stoiska nadleśnictwa Ełk, gdzie każdy mógł zobaczyć różne gatunki grzybów. Jest to tym bardziej cenne doświadczenie, że obecnie mamy czas grzybobrania. Również stanowisko Polskiego Związku Łowieckiego cieszyło się dużą popularnością zwłaszcza wśród najmłodszych.

Podczas festynu odbyła się degustacja dziczyzny, można było też zobaczyć wystawy trofeów krajowych i zagranicznych oraz wystawy rękodzieła. Ponadto uczestnicy festynu mogli wykonać bezpłatne badania poziomu cukru, pomiaru ciśnienia oraz badanie wzroku.

— Podczas naszego festynu oddano 11 litrów krwi. Zbieraliśmy też pieniądze na doposażenie Niebieskiego Parasola, a konkretnie na zakup materaców przeciwodleżynowych. Cieszę się, że przy okazji naszego święta, spotkania, mogliśmy też pomóc innym — dodaje Kazimierz Raczyński.


Ogólnopolski program edukacyjny

Wiedza przyrodnicza już od przedszkola, przekazywana w prosty, dostosowany do wieku sposób – to klucz do budowania świadomości ekologicznej nie tylko obecnych, ale też przyszłych pokoleń. Chcemy propagować wiedzę o ochronie środowiska, dlatego przygotowujemy ogólnopolski program edukacyjno-przyrodniczy, skierowany zarówno do dzieci i młodzieży, jak i dorosłych. Za nami pierwsze warsztaty z przyszłymi koordynatorami programu w całej Polsce.

Edukacja przyrodnicza to jedna z najważniejszych form kształtujących świadomość obywateli w zakresie ochrony środowiska i racjonalnego gospodarowania jego zasobami. Myśliwi od dawna zajmują się edukowaniem społeczności lokalnych w miejscach, w których żyją. Posiadają ogromny potencjał i doświadczenie w edukacji łowieckiej. Czas, aby tę wiedzę zebrać i sformalizować.

Polski Związek Łowiecki rozpoczął przygotowania ogólnopolskiego programu edukacyjno-przyrodniczego, którego głównym celem jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści, jakie płyną z zachowania biologicznej i krajobrazowej równowagi naszej przyrody. Program doskonale wpisuje się w Narodową Strategię Edukacji Ekologicznej. Chcemy, aby wiedza ekologiczna dotarła zarówno do przedszkolaków, jak też uczniów szkół podstawowych, średnich i studentów. Nie zapominamy także o edukacji osób dorosłych.

Założenia programu są proste – poprzez współpracę z władzami lokalnymi, placówkami oświatowymi, kołami łowieckimi i myśliwymi, chcemy dotrzeć z wiedzą ekologiczną w każdy rejon Polski. Aby było to możliwe, stworzymy sieć edukatorów , którzy będą przeprowadzać cykliczne zajęcia edukacyjne z wiedzy przyrodniczej, z elementami treści łowieckich. Powstanie profesjonalny program edukacyjny, z gotowymi scenariuszami zajęć. Uruchomimy specjalną zakładkę programu edukacyjnego na stronie internetowej PZŁ , na której – oprócz bieżących informacji – pojawią się materiały do pobrania w strefie po zalogowaniu. Będzie to swoiste kompendium wiedzy do wykorzystania przez wszystkich, którzy chcą szerzyć wiedzę przyrodniczo-łowiecką.

Za nami pierwsze warsztaty szkoleniowe dla przyszłych koordynatorów, zorganizowane przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego. W zajęciach, które odbyły się w dniach 31 sierpnia – 2 września w stacji badawczej PZŁ w Czempiniu, wzięły udział 43 osoby z całej Polski.


Spotkanie z Biskupem Ełckim

W dniu 7 września 2018 r. Łowczy Okręgowy Jan Goździewski spotkał się Biskupem Ełckim Jerzym Mazurem, który wykazał duże zainteresowanie bieżącą działalnością suwalskiej organizacji i łowiectwa w Polsce w świetle zaistniałych zmian Prawa Łowieckiego. Żywo zainteresowany był też wystąpieniem ostatnich ognisk ASF na terenie suwalskiego okręgu i walki z tym groźnym wirusem w populacji dzików. Biskup przyjął też zaproszenie na uroczystości jubileuszowe 95-lecia Polskiego Związku Łowieckiego które odbędą się w Suwałkach w dniu 27 października 2018 r. Łowczy okręgowy wyraził podziękowanie za życzliwość i aktywność ponad trzydziestu księży, członków PZŁ i księży nie będących członkami Zrzeszenia na wielu płaszczyznach pracy duszpasterskiej. Jak poinformował Ksiądz Biskup swoim dekretem dokonał zmiany diecezjalnego duszpasterza leśników i myśliwych, na miejsce dotychczasowego kapelana ks. dr. Wojciecha Kalinowskiego powołał ks. Arkadiusza Pietuszewskiego.


Nowy prezydent FACE

Federacja Związków Łowieckich Państw Unii Europejskiej (FACE) ma nowego Prezydenta. Podczas 52 Walnego Zebrania na to stanowisko został wybrany Torbjörn Larsson. Na tym samym zebraniu wyłoniono także nowy zarząd Federacji.
– Chcę, aby nadchodząca prezydentura dotyczyła przyszłości. FACE ma za sobącztery dekady pracy, z której możemy być dumni; oraz osiągnięć w służbieorganizacjom członkowskim jak również europejskim myśliwym. Nadchodzące cztery dekady będą zależeć tylko od nas, tych siedzących tutaj. FACE jest tak silna jak jego członkowie – podkreślił w przemówieniu Torbjörn Larsson.

Referując strategiczne cele swojej prezydencji stwierdził, że pierwsze działania, które planuje to przegląd celów i kierunków działania FACE. Podkreślił także znaczenie solidarności między regionami łowieckimi w Europie, “w celu zachowania i promowania unikatowych kultur łowieckich Europy”. – Różnorodność członków naszej organizacji jest jedną z naszych największych zalet – zaznaczył.

Torbjörn Larsson został jednogłośnie wybrany na nowego prezydenta FACE przez delegatów europejskich związków łowieckich. Jest prezesem (tu bym napisał przewodniczącym/prezydentem) Szwedzkiego Związku Łowiectwa i Ochrony Przyrody.Koncert muzyki myśliwskiej w Łazienkach Królewskich

Muzyka patriotyczna wykonywana na rogach myśliwskich, wspólne śpiewanie i występy zespołów muzycznych z różnych stron Polski – z okazji 95 lat jubileuszu istnienia Polskiego Związku Łowieckiego Łazienki Królewskie w Warszawie rozbrzmiały muzyką myśliwską. Sobotni koncert pod hasłem „Witaj Polsko” był kolejnym wydarzeniem wpisującym się w obchody jubileuszu istnienia PZŁ. Swoją nazwą nawiązywał również do obchodzonej rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę.

Występy rozpoczęły się sygnałem „Powitanie” oraz „Darz Bór” w wykonaniu kilkudziesięciu sygnalistów z całego kraju, pod batutą Mieczysława Leśniczaka oraz przemówieniem Łowczego Krajowego Piotra Jenocha, który podkreślił istotną rolę sygnalistyki w krzewieniu kultury łowieckiej i promocji łowiectwa w społeczeństwie.

Głównym elementem wydarzenia był koncert muzyki patriotycznej, wykonany na rogach myśliwskich – uczestnicy koncertu otrzymali śpiewniki, dzięki czemu wspólnie odśpiewane zostały między innymi Warszawianka Karola Kurpińskiego, a także pieśni historyczne, powstań narodowych, pieśni legionowe, a także pieśni i piosenki partyzanckie. To pierwsze w historii wydarzenie, gdzie pieśni patriotyczne zostały wykonane na rogach myśliwskich.

Poza koncertem zorganizowany został jarmark wyrobów i akcesoriów myśliwskich, wystawa zdjęć wyróżnionych w konkursie fotograficznym Puchalskiego, a także degustacja dziczyzny. Wyjątkowym zainteresowaniem cieszyły się stoiska edukacyjne – dzieci brały udział w grach terenowych, zdobywały wiedzę dotyczącą leśnych zwierząt oraz tego czym zajmują się myśliwi, a także w pokazach sokolniczych.

Koncert został zorganizowany przez Polski Związek Łowiecki, a patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Henryk Kowalczyk Minister Środowiska, Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz dr Andrzej Konieczny, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych. Partnerami wydarzenia były Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, Klub Sygnalistów Myśliwskich Polskiego Związku Łowieckiego oraz Narodowe Centrum Krwi. Na koncercie obecnych było wielu znamienitych gości, zarówno z kraju jak i z Europy, między innymi Tamas Marghescu Dyrektor Generalny CIC, Ludwig Willnegger Sekretarz Generalny FACE oraz przedstawiciele związków łowieckich Czech, Białorusi, Niemiec, Słowacji, Litwy, Estoni oraz Rosji.


Spotkanie myśliwych z Europy w Warszawie

Walka z afrykańskim pomorem świń i zmiany w prawie łowieckim były głównymi tematami spotkania przedstawicieli największych organizacji łowieckich w Europie. Spotkanie odbyło się w sobotę, 25 sierpnia, z inicjatywy Polskiego Związku Łowieckiego.

Do Warszawy, na zaproszenie PZŁ, przyjechali szefowie oraz przedstawiciele związków łowieckich Europy. W tym bezprecedensowym spotkaniu wzięli udział m.in. Tamas Marghescu, Dyrektor Generalny Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny (CIC), Ludwig Willnegger, Sekretarz Generalny Federacji Związków Łowieckich Państw Unii Europejskiej (FACE) oraz przedstawiciele europejskich związków łowieckich z Czech, Słowacji, Białorusi, Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii oraz Niemiec.

Podczas spotkania poruszono wiele tematów istotnych dla Polski i Europy, w tym:
• zmiany w prawie łowieckim, które weszły w życie 22 marca 2018 r. Wprowadzona przez polski rząd nowelizacja prawa wywołała ogólnopolskie, ale również ogólnoeuropejskie poruszenie. Uczestnicy zgodzili się, że wprowadzone prawo łowieckie jest jednym z najbardziej restrykcyjnych nie tylko w Europie, ale i na świecie.
• omówiono sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce. Przedstawiono pierwsze przypadki zachorowań świń i dzików, zakresy występowania choroby, a także przewidywane wektory jej rozprzestrzeniania się. Szeroko omówiono zasady bioasekuracji. Temat ASF był ważny dla Niemiec, Czech i Słowacji. Kraje te prowadzą zakrojone na szeroką skalę działania prewencyjne (Niemcy, Słowacja) oraz starają się poradzić sobie z już powstałymi ogniskami choroby (Czechy).
• zwrócono uwagę na potrzebę wielopłaszczyznowej współpracy pomiędzy związkami łowieckimi krajów Europy, ale także konieczność zintensyfikowania działań zmierzających do dotarcia do najbardziej decyzyjnych urzędników państwowych i europejskich.
• omówiono źródła oraz metody działania organizacji antyłowieckich, których istotnym celem jest zbiórka jak największej ilości dotacji.

Współpraca pomiędzy organizacjami łowieckimi jest gwarantem zachowania integralności europejskiego łowiectwa. Wspólnie jesteśmy w stanie przeciwstawić się coraz bardziej agresywnym ruchom antyłowieckim oraz wypracować korzystne rozwiązania prawne. Zdecydowano o zawiązaniu grupy roboczej, której celem będzie wymiana informacji i doświadczeń w najważniejszych kwestiach najważniejszych.

 


Narada łowczych okręgowych z całej Polski i Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z przedstawicielami administracji publicznej

24 sierpnia na Zamku w Baranowie Sandomierskim odbyła się narada łowczych okręgowych z całej Polski i Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z przedstawicielami administracji publicznej. Spotkanie odbyło się przy współudziale środowisk naukowych oraz przedstawicieli Lasów Państwowych, służb weterynarii i ośrodków rolniczych.

W naradzie uczestniczyli łowczowie okręgowi z całej Polski. Zarząd Główny PZŁ reprezentowany był przez Piotra Jenocha – Łowczego Krajowego oraz Wandę Olech – członka Zarządu Głównego PZŁ. Po stronie administracji publicznej udział w naradzie wzięli udział posłowie na Sejm RP: Piotr Olszówka, Rafał Weber, Zbigniew Chmielowiec, Edward Siarka, Jerzy Materna, Bartosz Jóźwiak, senatorowie: Józef Zając, Zdzisław Pupa i Łuczak Maciej. Naradę zaszczycił swoją obecnością również Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski. Resort środowiska reprezentowany był przez Jacka Sagana – Dyrektora Departamentu Leśnictwa w Ministerstwie Środowiska. Lasy Państwowe były reprezentowane przez Bogusława Piątka – Zastępcę Dyrektora Generalnego LP. Weterynarię reprezentował Paweł Niemczuk – Główny Lekarzem Weterynarii w Polsce. Ponadto udział w naradzie wzięli m.in. : Ewa Leniart – Wojewoda Podkarpacki, Jerzy Sądel – Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych w Lublinie, Andrzej Matysiak – Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych w Radomiu, Jerzy Borcz – Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Marek Pawłowski – Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie, Bogdan Konopka – Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Kielcach, Wojciech Wdowik – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

Podczas spotkania Jan Krzysztof Ardanowski, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podkreślił istotną rolę myśliwych w zwalczaniu wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz omówił problemy wdrażania bioasekuracji wśród rolników. Przedstawiono również plany resortu w zakresie dalszych działań, które będą realizowane dzięki niewykorzystaniu rezerwy finansowej przeznaczonej na budowę płotu na wschodniej granicy kraju.

Resortowi rolnictwa zależy na intensyfikacji działań związanych ze znacznym ograniczeniem populacji dzików, na terenie całego kraju. Według ministra jest to konieczne, ponieważ wirus może przesunąć się w kierunku zachodniej granicy, gdzie skoncentrowana jest produkcja trzody chlewnej. Podkreślano, że bez udziału myśliwych redukcja dzików nie będzie możliwa. Łowczy Krajowy Piotr Jenoch odniósł się do wystąpienia ministra oraz przedstawił aktualne dane – w poprzednim sezonie łowieckim myśliwi odstrzelili ponad 308 tys. dzików natomiast w bieżącym do odstrzału przewidziano ponad 182 tys. dzików. Tylko w czterech pierwszych miesiącach wykonano 50 procent zaplanowanego odstrzału. Potwierdzeniem zaangażowania myśliwych jest także liczba wyjść w teren, których było w tym sezonie aż 1,2 mln. Minister Ardanowski przyznał, że liczy na dalszą współpracę z Polskim Związkiem Łowieckim i jest otwarty na propozycje, zarówno finansowe jak i legislacyjne, które pozwolą zintensyfikować odstrzał dzików.

Na naradę zaproszono również znakomitych prelegentów, którzy przedstawili prezentacje merytoryczne dotyczące tematów związanych z łowiectwem. Wśród nich byli: dr Andrzej G. Kruszewicz – Hipokryzja w naszych relacjach ze zwierzętami, Jerzy Sądel (Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych w Lublinie) – Rola OHZ-ów w łowiectwie , dr hab. Andrzej Tomek prof. UR (UP w Poznaniu) – Możliwa rola łowiectwa i myślistwa w XXI wieku oraz Roman Miller – Dziczyzna na rynku polskim.

Spotkanie z udziałem parlamentarzystów, strony rządowej i samorządowej pozwoliło na konstruktywną wymianę poglądów i omówienie problemów przy wykonywaniu naszych działań. Znamienny i optymistyczny był fakt, że wszyscy goście w swoich wystąpieniach podkreślali wielką rolę jaką pełnią myśliwi w sytuacjach związanych z zagrożeniem jaki niesie wirus ASF.


 

Choinka z Polski w Watykanie

Przy zapadającym zmierzchu, na Placu Świętego Piotra w Watykanie rozbłysły światła na choince i w szopce bożonarodzeniowej. Choinka o wysokości ponad 25 metrów jest świerkiem pochodzącym z Polski, a dokładnie z Nadleśnictwa Gołdapi i jest darem Kościoła w roku ważnych wydarzeń jak 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, 140-lecie objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Był to też rok jubileuszowy 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie. Ozdoby na choinkę przygotowały dzieci zmagające się z chorobą nowotworową z ośrodków terapeutycznych na warsztatach plastycznych z całych Włoch. Pozdrawiając licznie przybyłych pielgrzymów, Gubernator Państwa Watykańskiego kard. Giuseppe Bertello nawiązał do 35-letniej tradycji ustawiania choinki i szopki na Placu przed Bazyliką którą zapoczątkował papież Jan Paweł II. Od władz i mieszkańców regionu Kampania Vincenzo De Luca, z którego pochodzi tegoroczna szopka popłynęły podziękowania za choinkę dla „Wielkiego Narodu Polskiego” z podkreśleniem, że od dawna łączy Włochów i Polaków historia, religia i przyjaźń. Wśród pielgrzymów liczna była reprezentacja z Polski, w tym myśliwi okręgu suwalskiego PZŁ, a muzykę myśliwską zaprezentował Zespół Sygnalistów Myśliwskich „Galindowe Rogi” z Nadleśnictwa Maskulińskie w Rucianem Nidzie. Odegrany został hymn Watykanu, a po rozświetleniu tysiąca światełek na choince orkiestra Watykanu odegrała hymn Polski, a nad zgromadzonym tłumem falowały polskie flagi.

 

Ełcka Gazeta Powiatowa – 26 września 2017 r.

Gazeta Piska – 25 sierpnia 2017 r.


“Darz Bór” z Afganistanu

Bywa, że żołnierski los rzuca nas w różne części świata. Tak i teraz dla wielu z nas, żołnierzy myśliwych z całej Polski, przyjdzie obchodzić nasze myśliwskie święto pod niebem Afganistanu, ponad cztery i pół tysiąca kilometrów od domu i polskiej kniei. Korzystając z uprzejmości “Łowca Polskiego”, z okazji obchodów hubertowskiego święta przesyłamy myśliwym w Polsce i rozsianym po całym świecie
nasze myśliwskie pozdrowienie “Darz Bór!” oraz życzenia pomyślności, a także udanych łowów w duchu braterstwa ku chwale polskiego łowiectwa. Życzymy Wam, Koleżanki i Koledzy, wielu ciekawych wrażeń na polach i w kniei, a przede wszystkim bezpiecznych łowów i szczęśliwych powrotów do domu. Niech Święty Hubert czuwa nad Wami i niech knieja Wam darzy!Myśliwskie życzenia z Afganistanu przesyłają: Sylwester Waliłko (KŁ nr 52 “Rogacz” z Rzeczycy), Wiesław Iwanowski (WKŁ “Gon” z Warszawy), Mirosław Piechowski (WKŁ nr 160 “Trop” z Bemowa Piskiego), Paweł Banasiak (WKŁ nr 497 “Jenot” z Leźnicy Wielkiej), Piotr Stec (KŁ “Bażant” z Czudecy), Dariusz Stec (KŁ “Bażant” z Czudecy), Andrzej Bruski (KŁ nr 16 “Bażant” z Białośliwia), Krzysztof Piaścik (WKŁ nr 182 “Żbik” z Węgorzewa), Andrzej Jarosz (KŁ “Cyranka” z Węgorzewa), Hubert Glinda (WKŁ “Potok” z Cybowa), Tomasz Nytko (KŁ “Darz Bór” z Tarnowa), Robert Zacharko (KŁ nr 123 “Rogacz” z Janowca Wielkopolskiego), Marcin Jakub Stępień (WKŁ nr 57 “Dubelt” ze Spały). Korzystając z okazji, pozdrawiamy nasze rodziny i najbliższych, a także Koleżanki i Kolegów z naszych macierzystych kół łowieckich oraz wszystkich przyjaciół po strzelbie. Do zobaczenia na zbiórce w kniei po naszym powrocie do kraju!

Dariusz Rewak
myśliwy z Wojskowego
Koła Łowieckiego nr 182 “Żbik” z Węgorzewa