V Okręgowy Zjazd Delegatów

V Okręgowy Zjazd Delegatów – Suwałki 2018 r.

Z uwagi na wprowadzone zmiany nowego Prawa Łowieckiego, pomimo nie zakończonej 5-letniej kadencji należało zwołać zjazdy okręgowe PZŁ, które miały wybrać członków Naczelnej Rady Łowieckiej oraz delegatów na zjazd krajowy PZŁ. V Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Suwałkach odbył się 25 sierpnia 2018 r.
Obrady Zjazdu które odbywały się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach poprzedzone zostały wprowadzeniem Sztandaru Okręgowej Rady Łowieckiej. Józef Bućwiński otwierając Zjazd przywitał zaproszonych gości, delegatów i zaproponował Wacława Olszewskiego, delegata Koła Łowieckiego „Sarna” w Olecku na przewodniczącego Zjazdu. Innych kandydatów delegaci nie zgłaszali więc w głosowaniu jawnym Wacław Olszewski przejął prowadzenie obrad. Do prezydium Zjazdu wybrany został Andrzej Nowicki z Koła Łowieckiego „Puszcza” w Piszu jako zastępca przewodniczącego i Andrzej Czuper z KŁ „Łoś” w Kalinowie jako sekretarz. Po przyjęciu regulaminu obrad Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w swoim wystąpieniu nawiązał do działań Okręgowej Rady Łowieckiej w minionym okresie skróconej kadencji. Spowodowane zostało to zmianą Prawa Łowieckiego. Okręgowa Rada Łowiecka z chwilą wyboru nowego członka Naczelnej Rady Łowieckiej kończą swoją działalność. Sprawozdanie z działalności rady otrzymali wszyscy delegaci.
Następnie delegaci wybrali w głosowaniu tajnym członka Naczelnej Rady Łowieckiej i został nim ponownie Józef Bućwiński i na zastępcę członka wybrano Marka Mądrzaka. Wybrani tez zostali delegaci na XXIV Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ: Grzegorz Buchowiecki, Józef Bućwiński, Andrzej Czuper, Jarosław Kowalewski, Kazimierz Kozak, Stanisław Patalan.
Po dyskusji i przedstawieniu projektu uchwały Zjazdu przez Komisję Uchwał i wniosków przyjęto uchwałę w której zapisano m. in. o konieczności zniesienia moratorium na odstrzał łosia i potrzebie czynnej, a nie biernej ochronie wilka, o zmianie wprowadzonych nowych zasad selekcji osobniczej i populacyjnej zwierzyny płowej. Delegaci w swojej Uchwale podkreślili też konieczności propagowania działalności Polskiego Związku Łowieckiego w społeczeństwie i edukacji ekologicznej młodego pokolenia.
Wyprowadzony Sztandar Okręgowej Rady Łowieckiej był ostatnim akcentem kończącym obrady.