Regulamin Strzelnicy Myśliwskiej w Ełku

Regulamin Strzelnicy Myśliwskiej w Ełku

Rozdział 1
Warunki korzystania ze strzelnicy

1.   Prowadzący strzelanie:

 1. odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących,
 2. wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym miejsce bezpiecznego pobytu,
 3. prowadzi książkę rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza się następujące dane:
  a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy,
  b) rodzaj i kaliber broni, z której prowadzono strzelanie,
  c) określenie właściciela broni,
  d) godzinę przyjścia i wyjścia ze strzelnicy,
  e) numer pozwolenia na broń
  f) nazwę organu, który wydał pozwolenie na broń (wymóg ten dotyczy osoby posiadającej
  pozwolenie na broń),
  g) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy
  i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

2.   Na strzelnicy zabrania się:

 1. osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie
  oraz styczności z bronią,
 2. używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
 3. spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy
  osób będących pod ich wpływem.

3.   Na strzelnicy, w miejscu widocznym, umieszcza się:

 1. regulamin strzelnicy,
 2. decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania,
 3. plan strzelnicy z oznaczeniem:
  a) stanowisk strzeleckich,
  b) punktu sanitarnego,
  c) dróg ewakuacji,
  d) miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności,
 4. wykaz sygnałów alarmowych,
 5. informację o możliwości i sposobie połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.

4. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

Rozdział 2
Sposób obchodzenia się z bronią

 1. Broń palną na strzelnicy przenosi się rozładowaną, z otwartą komorą nabojową, bez pasa i pokrowca.
  W przypadku pistoletów i rewolwerów dozwolone jest ich noszenie w kaburach. Dopuszcza się inny sposób
  noszenia broni, jeśli tak stanowi regulamin zawodów bądź strzelań.
 2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie
  prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
 3. Wszelkich czynności związanych z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku
  kulochwytu, tarcz bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
 4. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
 5. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
 6. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się, zabezpiecza i przedstawia do kontroli prowadzącemu
  strzelanie. Stanowisko strzeleckie opuszcza się z bronią z otwartą komora nabojową.
 7. Strzelanie i celowanie na terenie strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach
  strzeleckich do tarcz strzeleckich lub innych przedmiotów będących celem strzeleckim określonym
  regulaminem zawodów bądź strzelań.

Rozdział 3
Sposób zachowania się osób przebywających na strzelnicy

 1.   Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego
  strzelanie.
 2. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.
 3. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, obowiązany jest przestrzegać
  przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
 4. Po komendzie “STOP”, wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający
  bezzwłocznie przerywają strzelanie.
 5. Na teren strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzone tylko w wyjątkowych przypadkach
  oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
 6. Osobę naruszającą regulamin strzelnicy usuwa się ze strzelnicy.
 7. Dzieci mogą przebywać na strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub
  pełnoletnich opiekunów.

Regulamin zatwierdzony przez Wójta Gminy Ełk w dniu 19 lipca 2013 r.