Rys historyczny PZŁ Suwałki

Rys Historyczny PZŁ w Suwałkach

sztandarpzlnowyWprowadzone w 1975 roku zmiany administracyjne kraju doprowadziły do powstania w północno-wschodniej Polsce województwa suwalskiego z siedzibą w Suwałkach. Zrodziło to potrzebę utworzenia nowej struktury organizacyjnej Związku. W dniu 9 maja 1976 roku w siedzibie Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Suwałkach odbył się I Wojewódzki Zjazd Delegatów PZŁ. Wybrana została 13 – osobowa Wojewódzka Rada Łowiecka, a jej pierwszym prezesem został Stanisław Kafar. W podjętej uchwale zapisano potrzebę poprawy gospodarki łowieckiej i selekcji zwierzyny płowej oraz włączenie suwalskiej organizacji w realizację programu „Aktywnej ochrony bobra europejskiego”. W nowe tworzące się struktury wojewódzkie PZŁ weszło wielu byłych działaczy powiatowych rad łowieckich, jak m.in. Roman Buksiński z Augustowa, Romuald Szwejkowski, Jan Borowczak z Suwałk, Jozef Brzeziński z Ełku, Sewer Farenholc z Gołdapi, Franciszek Adamski, Tadeusz Kryński z Giżycka, Władysław Konstańczak z Pisza, Ignacy Skrobot z Węgorzewa, Henryk Steckiewicz z Olecka oraz wielu innych. W pierwszych latach działalności siedziba Biura Zarządu Wojewódzkiego mieściła się gościnnie w lokalu Nadleśnictwa Suwałki przy ul. Kościuszki 2. W 1982 roku oddano do użytku nową, własną siedzibę przy ul. 1 Maja 25 z pomieszczeniami biurowymi oraz stylowo urządzonym holem i salą konferencyjną. Koszty realizacji tej inwestycji wynosiły wówczas 3621 tysięcy zł i pokryte zostały w większości ze środków Zarządu Głównego PZŁ. Koła dobrowolnie wpłaciły na ten cel kwotę 554 tysiący złotych.

Na początku działalności suwalskiej organizacji panowało przekonanie, że należy jak najszybciej doprowadzić do integracji środowisk łowieckich województwa białostockiego i olsztyńskiego. Pomimo sąsiedztwa utrwalone przez lata style i metody ich działania były bowiem dość odmienne. Udało się przetrwać te trudne początki, a środowisko myśliwych zintegrowało się i wytworzyło swoją własną tożsamość. Starano się stworzyć też dobre warunki kołom łowieckim, jako podstawowego ogniwa zrzeszenia, do realizacji zadań statutowych i ustawowych by były merytorycznie przygotowane, sprawne organizacyjnie i stawały się coraz bardziej samodzielne. Ograniczano, na ile było to możliwe, zbędną biurokrację, częste i drobiazgowe kontrole, a większą wagę przywiązywano do konsultacji i bezpośrednich spotkań z myśliwymi i członkami zarządów kół. Na bieżąco starano się przekazywać najnowsze wdrożenia analizy i wnioski mogące udoskonalić i usprawnić działalność kół. Po przemianach ustrojowych kraju koła łowieckie stosunkowo szybko dostosowały się do wymogów gospodarki rynkowej, uwzględniając przy tym uwarunkowania przyrodnicze łowiectwa i ochrony przyrody. Obecnie ich sytuacja materialna jest dobra, ale największym zagrożeniem dla stabilności finansowej jest stale wzrastająca wartość wypłacanych odszkodowań łowieckich. Głównym źródłem przychodów w kołach stanowią wpływy za pozyskaną zwierzynę oraz przychody z organizacji polowań dla cudzoziemców. W 2010 roku przychody finansowe łącznie wynosiły 2802 tysiecy złotych. W strukturze kosztów najwyższą wartość stanowiły odszkodowania łowieckie – 708 tysięcy złotych oraz koszty zagospodarowania łowisk i zimowego dokarmiania zwierzyny – 370 tysiecy złotych.

Na II Wojewódzkim Zjeździe Delegatów PZŁ, który odbył się w Suwałkach w dniu 30 czerwca 1981 roku, wybrano 15-osobową Wojewódzką Radę Łowiecką, a jej prezesem został Wirgiliusz Żurowski. W kolejnej kadencji ponownie funkcję prezesa objął Stanisław Kafar, a od 1990 roku nieprzerwanie Radzie przewodniczy Józef Bućwiński. Skład osobowy Wojewódzkiej Okręgowej Rady Łowieckiej w Suwałkach kolejnych kadecji przedstawiono poniżej.

kafar

Stanisław Kafar, prezes Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Suwałkach w latach
1976-1981 i 1986-1990

 

zurowski

Wirgiliusz Żurowski, prezes Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Suwałkach w latach
1981-1986

 

bucw

Józef Bućwiński, prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Suwałkach od 1990 do chwili obecnej

 

Początkowo suwalska organizacja liczyła 1127 członków, którzy przynależeli do 40 kół mających swoją siedzibę na terenie województwa i do 18 kół niemacierzystych, w większości warszawskich i białostockich. Z każdym rokiem przybywało nowych członków, najwięcej w latach 1985 i 1986, kiedy to należało zgodnie z decyzją władz naczelnych Związku obniżyć średnią powierzchnię dzierżawionych obwodów przypadającą na jednego myśliwego do ok. 300 ha. Wówczas to do PZŁ trafiło wielu przypadkowych, a nawet nieodpowiednich osób. Obecnie suwalska organizacja liczy ponad 2800 członków w większości zrzeszonych w 40 kołach łowieckich, macierzystych. Ponad połowa posiada uprawnienia selekcjonera zwierzyny płowej. Niepokojący jest stały wzrost ilości myśliwych, którzy rezygnują z członkostwa w kole i deklarują chęć przynależności w PZŁ w charakterze członka niestowarzyszonego. Już teraz stanowią oni ponad 10% ogółu suwalskich myśliwych.

Przez niemal 40 lat suwalska organizacja, koła łowieckie i cała rzesza myśliwych wniosła duży wkład w dorobek polskiego łowiectwa i ochronę bogatych zasobów przyrodniczych Suwalszczyzny i Mazur. Mają także swój udział w pomnażaniu wartości kulturowych regionu. Myśliwi Mazur i Suwalszczyzny aktywnie i z wielką troską występowali i wypowiadali się w ważnych sprawach dla Polskiego Związku Łowieckiego. Byli za utrzymaniem jedności organizacji i obecnego modelu polskiego łowiectwa. Dali temu wyraz w uchwale IV Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów, który odbył się w Suwałkach w dniu 29 września 1990 roku. Czytamy w niej m.in.: „[…] dobro Polskiego Łowiectwa wymaga istnienia jednej, prężnej organizacji o bogatym doświadczeniu, niezaprzeczalnym dorobku i tradycjach …” i dalej „a zwierzyna w stanie wolnym jest dobrem ogólnonarodowym.[…]”. Na V Wojewódzkim Zjeździe Delegatów PZŁ w 2000 roku wyraźnie zaakcentowano potrzebę prowadzenia gospodarowania łowieckiego uwzględniającego wymogi ekologii i ochrony przyrody. Podkreślono, że użytkowanie łowieckie nie może pogorszyć czy zagrozić gatunkom naturowym i siedliskiem objętym Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000. Zwrócono uwagę na potrzebę utrzymania stałej dobrej współpracy z administracją rządową i samorządową, leśnikami, organizacjami społecznymi proekologicznymi i szkołami. Myśliwi suwalscy bardzo aktywnie włączyli się w ochronę bobra europejskiego, którego pierwsze stanowiska pojawiły się na Suwalszczyźnie już w połowie lat 40 minionego wieku, a od 1976 roku Zarząd Wojewódzki PZŁ w Suwałkach przez niemal 30 lat realizował „Program aktywnej ochrony bobra na terenie kraju”. Dzięki prowadzonej na szeroką skalę reintrodukcji bóbr jako gatunek ponownie powrócił w zlewnie Wisły i Odry, a jego liczebność na terenie kraju sięga obecnie ok. 35 tysięcy osobników.

W 1989 roku nawiązano współpracę ze Związkiem Myśliwych i Wędkarzy Litwy, w ramach której organizowano spotkania i konferencje naukowe z udziałem przedstawicieli obu organizacji łowieckich w Wilnie, a także w 1994 roku w Kownie z udziałem ministra ochrony przyrody Litwy na temat czynnej ochrony łosia, czy w Dubinkach k. Wilna w 2009 roku w sprawie bobra bobra europejskiego. Oficjalne delegacje obu Związków uczestniczyły w uroczystościach jubileuszowych, festynach i festiwalach łowieckich, a myśliwi brali udział w zawodach strzeleckich w Giżycku, Posvalis, Kownie w konkursach kynologicznych organizowanych w Kownie, Wilnie, Giżycku, Augustowie, Wejsunach. Organizowane były też wspólne polowania po obu stronach granicy.

 

 


Uchwałą Prezydium Nr 74 z dnia 30 marca 1998r. nadaję Zarządowi Wojewódzkiemu Polskiego Związku Łowieckiego w Suwałkach Medal za zasługi dla Ligi Obrony Kraju – Prezes Ligi Obrony Kraju pułkownik Grzegorz Jarząbek
Warszawa, dnia 20 kwietnia 1998r.


 

wlocznia_cala

2

 „Włócznia Jaćwingów” została wręczona przez Józefa Gajewskiego – Prezydenta miasta Suwałk, podczas uroczystych obchodów 85-lecia Polskiego Związku Łowieckiego, które odbyły się w Suwałkach w dniu 29 listopada 2008r. To Honorowe Wyróżnienie odebrane zostało przez Józefa Bućwińskiego – Prezesa Okręgowej Rady Łowieckiej w Suwałkach.

 


 

Statuetkę okolicznościową 290 rocznicy nadania praw miejski Orzyszowi odebrał prezes Okręgowej Rady  Łowieckiej Józef Bućwiński z rąk Burmistrza Zbigniewa Włodkowskiego podczas Hubertusa Okręgowego 2015 w Orzyszu.