Przebieg szkolenia i egzaminów

Egzaminy dla nowowstępujących

Warunki egzaminu dla nowowstępujących do PZŁ reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2011 r.w sprawie uprawnień do wykonywania polowania (do pobrania) Egzamin składa się z trzech części:

  1. Egzaminu pisemnego składającego się ze 100 pytań testowych, w tym 30 pytań testowych z zakresu przepisów dotyczących bezpieczeństwa na polowaniu. Egzamin uznaje się za zdany z wynikiem pozytywnym po uzyskaniu 80% prawidłowych odpowiedzi na pytania testowe z każdej części.
  2. Egzaminu ustnego podczas, którego osoba zdająca udziela odpowiedzi na wylosowany zestaw 3 pytań z tematyki objętej egzaminem. Komisja egzaminacyjna dokonuje oceny przyznając od 1 do 5 punktów za każdą odpowiedź na pytanie. Egzamin zdany uważa się po łącznym uzyskaniu minimum 9 punktów.
  3. Sprawdzianu strzeleckiego, który odbywa się na strzelnicy i obejmuje ocenę praktycznych umiejętności strzeleckich oraz znajomość zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią. Sprawdzian strzelecki uważa się za zdany z wynikiem pozytywnym w przypadku wykazania praktycznej znajomości zasad bezpiecznego i skutecznego posługiwania się bronią oraz uzyskania: z broni śrutowej minimum 4 trafień na 10 rzutków ze stanowiska środkowego, podanych na wprost osi myśliwskiej oraz minimum 4 trafień na 10 przebiegów makiety zająca, strzelanej przemiennie. Natomiast z broni myśliwskiej o lufach gwintowanych minimum 3 trafień na 5 strzałów w granicach pól oznaczonych numerami od 7 do 10 do stojącej makiety rogacza, z odległości 100 m, z pozycji stojącej z możliwością użycia podpórki.

W przypadku uzyskania negatywnej oceny z którejkolwiek części egzaminu kandydatowi przysługuje prawo do dwóch poprawek z każdej części egzaminu w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, nie wcześniej jednak niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.

Egzamin 2017r.

Egzamin testowy – 2012r.

W dniu 18 maja 2012 roku egzaminem testowym rozpoczęło się sprawdzenie nabytej wiedzy. Do egzaminu przystąpiło 76 kandydatów. Należało odpowiedzieć dobrze na 80 pytań z ponad 100 obejmujących cały zakres tematyki przewidzianej dla nowowstępujących do PZŁ. Zdający na rozwiązanie testu mieli 120 minut. Po zadaniu testu w dniach 21 i 23 maja kandydaci przystąpili do egzaminu ustnego składającego się z trzech wylosowanych pytań.
Komisja przeprowadza egzamin ustny dla nowowstępujących w dniu 23 maja 2012r. w składzie:
Zbigniew Bogusławski – Zastępca Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego (przedstawiciel PZŁ),
Wojciech Rodak – Nadleśniczy Nadleśnictwa Suwałki (przedstawiciel Lasów Państwowych),
Zdzisław Gryszkiewicz – przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
Jan Goździewski – Łowczy Okręgowy PZŁ w Suwałkach (przedstawiciel PZŁ).
   
 

Egzamin strzelecki – 2007r.

W dniach 28-29 maja 2007r. na Strzelnicy Myśiwskiej w Giżycku odbył się egzamin strzelecki dla nowowstępujących do PZŁ. Przed rozpoczęciem sprawdzianu Komisja Egzaminacyjna przedstawiła warunki zaliczenia egzaminu oraz powtórzyła zasady bezpieczeństwa obowiązujące przy strzelaniach. Do egzaminu strzeleckiego przystąpiły 32 osoby z tego 12 egzaminu nie zaliczyło.Po zakończeniu strzelań Przewodniczący Komisji Jan Goździewski wręczył stosowne zaświadczenia o zdaniu egzaminu. Sprawdzian strzelecki był ostatnim (trzecim) etapem końcowym obowiązującym przy wstąpieniu do Polskiego Związku Łowieckiego. Przed nowowstępującymi pozostała tylko zwykła formalność by zostać członkami PZŁ.