W sprawie uzyskania pozwolenia na broń

w sprawie uzyskania pozwolenia na broń
 

Nowowstępujący ubiegający się o pozwolenie na broń śrutową, kulową, śrutowo-kulową do celów łowieckich winien złożyć:

 1. Pisemny wniosek skierowany do Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji, który powinien zawierać wskazanie osoby od której pochodzi, imię ojca, imię i nazwisko panieńskie matki, adres zamieszkania, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż zamieszkania), seria i numer dowodu osobistego oraz kiedy i przez jaki organ został wydany, numer ewidencyjny PESEL, określenie rodzaju broni, celu jakiemu ma służyć, ilości jednostek broni oraz podpis wnioskodawcy,
 2. Orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność wnioskodawcy do posługiwania się bronią,
 3. Orzeczenie psychologiczne stwierdzające sprawność psychologiczną wnioskodawcy do posługiwania się bronią,
 4. Zaświadczenie o przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego,
 5. Zaświadczenie o uzyskaniu podstawowych uprawnień do wykonywania polowania;,
 6. Dwie fotografie o wymiarach 3,5 x 2,5 cm.

 


 

Druki do pobrania:

  1. Wzór wniosku do Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji o wydanie pozwolenia na broń

  2. Wzór wniosku do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie o wydanie pozwolenia na broń

  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń

 

Koszty uzyskania pozwolenia na broń:

 1. Maksymalna opłata za badanie lekarskie osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń wynosi 20% najniższego miesięcznego wynagrodzenia określonego odrębnymi przepisami.
 2. Maksymalna opłata za badanie psychologiczne osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń wynosi 30% najniższego miesięcznego wynagrodzenia określonego odrębnymi przepisami.
 3. Oplata za wydane pozwolenie na broń (decyzję) wynosi 242 zł – płatne na wskazane konto.
 4. Opłata za każde wydane zaświadczenie na zakup broni wynosi 17 zł i jest pobierana w znakach skarbowych przy wydawaniu pozwolenia (decyzji).

Chcąc ubiegać się o pozwolenie na broń myśliwską musisz:

 1. Mieć ukończone 21 lat. Pozwolenie na broń służące do celów łowieckich może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego
 2. posiadać stałe miejsce pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 3. Posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do posługiwania się bronią stwierdzoną orzeczeniem lekarskim i psychologicznym
 4. Nie być uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych
 5. Nie być skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za popełnienie przestępstwa
 6. Nie stanowić zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawić ważną przyczynę posiadania broni

Europejska karta bronii palnej:

 1. Osoba posiadająca pozwolenie na broń palną i ubiegająca się o wydanie Europejskiej karty broni palnej powinna złożyć Podanie do Komendanta Wojewódzkiego Policji oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w kwocie: – 105 zł z dopiskiem “opłata za wydanie Europejskiej karty broni palnej”
 2. Europejską kartę broni palnej wydaje sie na okres 5 lat, z możliwością przedłużenia na kolejny okres
 3. W przypadku cofnięcia pozwolenia na broń, karta traci ważność i podlega zwrotowi do organu, który ja wydał.