Staż kandydacki

staż kandydacki

ZASADY ODBYWANIA STAŻU DLA NOWOWSTĘPUJĄCYCH DO PZŁ

Zasady odbywania stażu niezbędnego do uzyskania podstawowych uprawnień do wykonywania polowania – uzyskania członkostwa w Polskim Związku Łowieckim:
a) przyjęcia na staż dokonuje zarząd koła łowieckiego, ośrodek hodowli zwierzyny (Lasów Państwowych bądź PZŁ), a o przyjęciu informuje Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach,
b) zarząd koła łowieckiego lub Ośrodek Hodowli Zwierzyny wyznacza opiekuna odpowiedzialnego za szkolenie stażysty,
c) zarząd koła w terminie 14 dni zgłasza stażystę do tutejszego Zarządu Okręgowego PZŁ, a Zarząd w ciągu 7 dni wpisuje stażystę do rejestru w systemie „Łowiectwo w Polsce” i informuje o tym zainteresowanego.  Staż rozpoczyna się z dniem wpisania do rejestru stażystów.

Staż kandydacki obejmuje:
a) znajomość zasad zagospodarowania łowisk, gospodarowania zwierzyną, ochrony zwierzyny,
b) znajomość broni myśliwskiej i bezpiecznego posługiwania się bronią,
c) znajomość kynologii myśliwskiej, kultury, tradycji i etyki myśliwskiej,
d) znajomość użytkowania zwierzyny ubitej,
e) udział w pracach związanych z zagospodarowaniem łowieckim i ochroną łowisk,
f) udział w szacowaniu szkód łowieckich (z pominięciem uczestnictwa w komisji szacujących),
g) udział w polowaniach indywidualnych i zbiorowych,
h) udział w szkoleniu strzeleckim na strzelnicy,
i) udział w zajęciach terenowych organizowanych przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach.

Przebieg stażu odnotowuje się na bieżąco w dzienniku stażysty.

W terminie 30 dni po upływie odbycia stażu Zarząd Koła bądź ośrodek hodowli zwierzyny podejmuje uchwałę o jego zaliczeniu i informuje właściwy Zarząd Okręgowy PZŁ.

Nie zaliczenie stażu stanowi podstawę skreślenia kandydata z rejestru stażystów.

Z odbywania stażu zwolnione są:
a) osoby z wykształceniem leśnym – wyższym lub średnim lub wykształceniem innym o specjalności łowieckiej,
b) strażnicy łowieccy z co najmniej 2-letnim stażem,
c) cudzoziemcy przebywający w Polsce z zamiarem stałego pobytu oraz obywatele polscy przebywający za granicą posiadający ważne uprawnienia do wykonywania polowania w innym kraju,
d) osoby które utraciły wcześniej członkostwo w PZŁ.

Dokumentami potwierdzającymi odbycie stażu są:
a) wniosek o przyjęcie na staż
b) uchwała zarządu koła łowieckiego lub decyzja ośrodka hodowli zwierzyny
c) wpis do rejestru stażystów
d) dziennik stażysty
e) uchwała zarządu koła łowieckiego lub ośrodka hodowli zwierzyny o zaliczeniu stażu

Ubezpieczenia stażystów

Zarząd Okręgowy PZŁ w Suwałkach informuje, że z chwilą rozpoczęcia stażu kandydackiego do uzyskania uprawnień do wykonywania polowania kandydaci mogą ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej na zasadach obowiązujących członków PZŁ. Wartość składki w roku 2019 wynosi 43 zł. Ubezpieczenie kandydatów odbywających staż nie jest obowiązkowe. W przypadku nie wyrażenia zgody na ubezpieczenie kandydaci składają stosowne oświadczenie w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Suwałkach, w którym zobowiązują się do ponoszenia ewentualnej odpowiedzialności cywilnej we własnym zakresie.

 

  1. Wniosek o przyjęcie na staż

  2. Oświadczenie dotyczące ubezpieczenia