„Żbik” W Węgorzewie – Z dziejów koła

Z dziejów koła

Reprezentacja Koła z Prezesem Jackiem Olbrysiem na czele biorąca udział w Zawodach Okręgowych PZŁ które odbyły się 16 czerwca 2018 r. na strzelnicy myśliwskiej w Ełku w towarzystwie sędziów “na przelotach”. W klasyfikacji zespołowej w klasie powszechnej zajęła VII miejsce z wynikiem 1077/1500 pkt.


Polowanie – 16 października 2010r.

 

Budowa urządzeń łowieckich

Życzenia i podziękowania

Zadania K.Ł. ” Żbik” w Węgorzewie na rok gospodarczy 1975/1976

Wspominając miniony rok gospodarczy, oceniając sukcesy, które nam przyniósł, zastanawiamy się zawsze, jaki będzie następny. Nie ma wśiód nas fatalistów, krórzy oczekują tylko biernie na to, co może ich spotkać, i którzy ograniczają się jedynie do życzeń, aby w nowym roku gospodarczym było lepiej niż w minionym. Dla nas ubiegły sezon był jednym z najlepszych na przestrzeni co najmniej dziesięciu lat i to pomino nie pomyślnych warunków atmosferycznych, które dały się we znaki szczególnie drobnej zwierzynie. Członkowie naszego Koła wykonali większość nakreślonych planów, na szczególne jednak podkreślenie zasługuje fakt poważnego zmniejszenia szkód w uprawach rolnych. Na ogólną powierzchnię terenów leśnych 7200 ha, odszkodowania wyniosły 27 250 zł; naszym zdaniem jest to poważny sukces. Wpłyneła na to planowa gospodarka łowiecka oraz właściwe szacowanie szkód. Wspomnę tylko, że w ciągu dwóch ostatnich lat uprawaiamy 19 ha poletek karmowo-osłonowych, dokarmiamy zwierzynę w ciągu całego roku (szczególnie dziki), wyznaczyliśmy stałych przedstawicieli do szacowania szkód, prowadzimy przeważnie indywidualny odstrzał zwierzyny i to w większości na gruntach rolnych, jak również właściwą inwentaryzację zwierzyny, co wpływa na plany pozyskania, które co roku wykonujemy w 90%. Zbudowaliśmy też ambony oraz zwyżki na obrzeżach lasu, szczególnie tam, gdzie spodziewamy się większych szkód w uprawach rolnych. Wykonaliśmy pełne zaplecze gospodarczo-hodowlane, jak również zaktywizowaliśmy hodowlę pełnorodowodowego psa myśliwskiego. (W ciągu dwóch lat wzrost z jednego do dziewięciu). W tym dość ciężkim z powodu kaptysów pogody roku gospodarczym, należało przystosować się do nowych form pracy organizacyjnej, po wprowadzeniu znowelizowanej ustawy łowieckiej (przejęcie gospodarki łowieckiej w lasach). W związku z tym zatrudniliśmy na pełnym etacie strażnika.

W roku gospodarczym 1975/76, w którym koło obchodzi 25-lecie swego istnienia, pragniemy zrealizować swoje zadania:
– po raz pierwszy przeprowadzimy odstrzał dewizowy zwierzyny grubej (przede wszystkim jeleni);
– zakończymy budowę domku myśliwskiego, symbolu 25-letniej działalności naszego Koła;
– przeszkolimy w ośrodku PZŁ “Rębowola” 2-3 myśliwych, w tym strażnika, w układaniu psa myśliwskiego;
– skierujemy na wiosenne próby polowe sześć psów oraz dwa na konkurs jesienny
– zakończymy urządzanie gabinetu myśliwskiego w siedzibie Zarządu Koła;
– zaapelujemy do myśliwych, aby w dniu uroczystego Walnego Zgromadzenia wystąpili w myśliwskim stroju wyjściowym;
– podejmiemy dalsze zabiegi, mające na celu zmniejszenie szkód w uprawach rolnych i leśnych wyrządzanych przez dziki i jelenie;
– zatrudnimy od września br. drugiego strażnika na 1/2 etatu.

Jesteśmy przekonani, że zadania te wykonamy pomyślnie dzięki zaangażowanej pracy wszystkich członków Koła.

Henryk Kubica (artykuł dla Łowca Polskiego z 1975r.)


Jak się zaczęło?

Początki Wojskowego Koła Łowieckiego nr 182 w Węgorzewie siegają jesieni 1950 roku, gdy to grupa miłośników łowiectwa miedzy innymi kol. Marcin Błaszczak, kol. Jerzy Auerbach i kol. Andrzej Bejger zawiązali jedno z pierwszych po II Wojnie Światowej, na terenach ziem odzyskanych Warmii i Mazur koło łowieckie. Koło powstało przy brygadzie artylerii w Węgorzewie. W pierwszych latach działalności koło wchodziło w skład Olsztynskiej Wojewódzkiej Rady Łowieckiej PZŁ, dopiero po dokonaniu nowego podziału administracyjnego kraju koło weszło w skład wojewódzkiego zarządu PZŁ w Suwałkach. Pierwszym przewodniczacym koła został kol. Auerbach oficer WP, Łowczym koła został kol. Bejger podoficer WP. W momencie zawiązania się koła liczylo ono 12 członków, w tym 2 leśników. Koło dzierzawiło 2 obwody leśne nr 2 i nr 34 b w powiatach: Węgorzewo i Gołdap oraz obwód polny nr 9 w siedzibie władz koła. Ogólna pow. dzierżawionych obwodów wynosiła 14 692 ha, z dostępem do jeziora Stregiel i Świecajty. Początkowo polowano na zwierzynę drobną , szczególnie na zające . W okresie tym rozpoczyna się selekcyjny odstrzał zwierzyny płowej. Pierwszym selekcjonerem zwierzyny płowej został kol. Henryk Kubica. W roku 1956 odstrzeliwane są pierwsze jelenie-byki, a pod koniec lat 60-tych inwentaryzuje się łosie, które przez długie lata znajdowały się na liście gatunków chronionych. Dla wzbogacenia naszych łowisk polnych postanowiono w 1980 roku zasiedlić je bażantem (Lata 81-90) Do jednych ważniejszych wydarzeń w kole należy zaliczyć między innymi wydzierżawienie od Nadleśnictwa Czerwony Dwór domku myśliwskiego przy Białym Dworze . To pamiętne wydarzenie miało miejsce w 1981 roku , tuż przed wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce .Pomimo trudnego okresu nasi myśliwi w przeciągu 2 miesięcy doprowadzili domek do stanu użyteczności. Ze względu na usytuowanie domku przy Białym Dworze i opłakany stan w jakim go przejęto otrzymał nazwę “Straszny Dwór”. Bardzo ważnym wydarzenie w historii Koła był także nadanie Sztandaru. Uroczystości odbyły się 8 listopada 1985 roku. Był to pierwszy sztandar w posiadaniu suwalskich kół łowieckich.  W sezonie 1987/88 Zarząd Koła podjął decyzje o zakupie i próbie zasiedlenia daniela w obwodzie nr 27. Zakupiono i wypuszczono w lesie Kalskie Nowiny 10 sztuk danieli ( 4 byki i 6 łań ). W czasie inwentaryzacji przeprowadzonej w końcu lutego 1990 roku stwierdzono obecność tylko 3 sztuk. Za przyczynę powyższego faktu uznano czynniki zewnętrzne – upadek PGR-ów , rosnącą liczbę kłusowników oraz wałęsające się psy na obwodzie nr 27 ( tu znaleziono kilka padniętych sztuk rozszarpanych przez psy). Od 1 stycznia 2000 r. obowiązuje nowy Status PZŁ, który przewiduje pięcioletnią kadencję Zarządów Kół. Dlatego w dniu 28 kwietnia 2000 r. podczas Walnego Zgromadzenia Członków WKŁ”Żbik”, które udzieliło absolutorium Zarządowi Koła jednogłośnie wybrano “stary” Zarząd na 5-cio letnią kadencje. Zmieniali się ludzie, zmieniano numeracje koła, jednak pasja polowania pozostałą ta sama. Przez pół wieku istnienia koła przewinęło się ponad 200 członków a myśliwi koła pozyskali przeszło 5500 sztuk zwierzyny grubej w tym; 300 łosi, 700 jeleni, 2300 saren, 2200 dzików, ilość pozyskanej zwierzyny drobnej i ptactwa nikt nie jest w stanie określić. Obecnie Koło prowadzi swoją statusowa działalność na trzech obwodach łowieckich nr: 27 w Gminie Węgorzewo, nr 11 w Gminie Budry i nr 10 w Gminie Banie Mazurskie, których łączna powierzchnia wynosi 16 470 ha, w tym 6387 ha to lasy, co stanowi 39% całej powierzchni wszystkich obwodów, na których dzisiaj polujemy. Koło dzierżawi ok. 20 ha gruntów śródleśnych, na których uprawiane są poletka hodowlane i zaporowe. Koło obecnie liczy 58 członków, w tym 47 selekcjonerów. Na te liczbę członków składa się: 15 żołnierzy zawodowych JW. 2568 – co stanowi 25%, 14 emerytów wojskowych – co stanowi 24%, 5 leśników co stanowi 1%, 24 “cywili” to znaczy ludzi innych profesji, nie związanych z wojskiem – co stanowi 50%. Jak widać nazwa Wojskowe KŁ traktowane jest symbolicznie, na pamiątkę minionych czasów i ku czci tych którzy zakładali koło. Nie mniej jednak Zarząd koła utrzymuje ścisły związek z dowództwem JW. 2568, z którym współpraca od początku jego istnienia układa się na bardzo dobrze.