Jeleń

Jeleń – suwalska populacja

W Polsce przed II Wojną Światową jeleń występował nielicznie i wyspowo, z wyjątkiem wschodnich Karpat. Populacja karpacka była liczna, o dobrej jakości osobniczej. W okresie powojennym, w obecnych granicach kraju występował na Pomorzu i Mazurach, w tym w Puszczy Piskiej, Rominckiej i Boreckiej. W latach 50. i 60. jelenie mazurskie odłowiano i przesiedlano na wschodnie obszary kraju, w tym również do Puszczy Augustowskiej, gdzie wcześniej nie występowały. W wyniku ciągłej migracji z obszarów wielkich puszcz na tereny bardziej otwarte jeleń poszerzał swój areał występowania. Obecnie występuje w 128 obwodach łowieckich, a jego liczebność przekracza 7 tys. osobników, w tym w obwodach dzierżawionych przez koła ponad 4 tys. Średnie zagęszczenie populacji wynosi 21,7 osob./1000 ha lasu i jest znacznie zróżnicowane. W Puszczy Piskiej jest najwyższe i wynosi 28,3 osob./1000 ha, w Puszczy Boreckiej i Rominckiej 24,8 osob./1000 ha, w Puszczy Augustowskiej – 19,6 osob./1000 ha, a najniższe – 11,9 osob./1000 ha w Rejonie Biebrzańskim. W Rejonie Biebrzańskim jeleń od niedawna zasiedla te tereny i często zmienia swoje ostoje. Wysokie zagęszczenie, zakłócony układ socjalny i przestrzenny populacji w Puszczy Piskiej negatywnie wpływają na jej funkcjonowanie i zwiększają szkody w lasach. Byki pochodzące z puszczy osiągają średnio najniższą masę poroża i częściej przyjmuje formę selekcyjną. Wprowadzone w 1998 r. nowe zasady gospodarowania jeleniem w utworzonych czterech rejonach hodowlanych miały na celu utrzymanie optymalnych stanów i zagęszczenia populacji o właściwej strukturze i wysokiej jakości osobniczej. Po kilkunastu latach gospodarowania poprawiła się struktura wiekowa i płciowa populacji, normuje się jej zagęszczenie. Znaczącą poprawę obserwuje się w selekcji jeleni, ale nadal zbyt duży udział w pozyskaniu stanowią odstrzały nieprawidłowe. W ostatnich kilku latach pozyskanie roczne jeleni wyraźnie wzrasta. Nie wpływa to w sposób istotny na zmiejszenie jego liczebności.

 

Zagęszczenie populacji jelenia na 1000 ha powierzchni leśnej – stan na 10 marca 2015r.