IV Okręgowy Zjazd Delegatów

IV Okręgowy Zjazd Delegatów – Suwałki, 8 sierpnia 2015 r.

1IV Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ odbył się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach. Po wprowadzeniu Sztandaru suwalskiej organizacji PZŁ, odegraniu przez Zespół Sygnalistów Myśliwskich z Ełku “Darz Bór” prezes ustępującej Okręgowej Rady Łowieckiej, Józef Bućwiński dokonał oficjalnego otwarcia Zjazdu, przywitał zaproszonych gości i delegatów. Następnie przedstawił Kolegów Myśliwych, którym Kapituła Odznaczeń Łowieckich w Warszawie nadała odznaczenia łowieckie: Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej – Sylwester Giszczak, Ryszard Łukaszewicz, Adam Michalec, Andrzej Nowicki, Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej otrzymali Eugeniusz Kozioł i Leszek Łukasik. Odznaczenia wręczył przybyły na Zjazd członek Naczelnej Rady Łowieckiej Jerzy Procakiewicz oraz Józef Bućwiński. Okręgowa Rada Łowiecka w Suwałkach przyznała też byłemu łowczemu okręgowemu białostockiego okręgu PZŁ Jerzemu Procakiewiczowi odznaczenie regionalne “Za zasługi dla łowiectwa”. Na przewodniczącego Zjazdu delegaci wybrali Wacława Olszewskiego, na zastępcę Jarosława Podziewskiego i sekretarza Andrzeja Czupra. Za stołem perezydialnym zasiedli również Jerzy Procakiewicz i Józef Bućwiński.

Prezes Bućwiński zabierając głos nawiązując do działalności Rady w minionych 5 latach podziękował zarówno kołom macierzystym jak i niemacirzystym oraz wszystkim Kolegom Myśliwym Suwalszczyzny i Mazur za ich pracę społeczną jaką włożyli w zagospodarowanie łowisk i ich ochronę, za krzewienie kultury i tradycji łowieckich, a w szczególności za organizację corocznych Festiwali Kultury Łowieckiej w Węgorzewie, Myśliwskich Smaków w Piszu czy Regionalnych Konkursów Sygnalistów Myśliwskich “Echo Puszczy Augustowskiej”. “Duże znaczenie dla naszej kultury i tradycji łowieckiej miały uroczystości świętowania dnia Św. Huberta zarówno w kołach łowieckich jak i na szczeblu okręgowym. W ostatnich dwóch latach koła łowieckie z powiatu augustowskiego, sejneńskiego i suwalskiego miały duże trudności w realizacji rocznych łowieckich , a w szczególności w pozyskaniu dzików z uwagi na wprowadzone ograniczenia wynikające z groźby wystąpienia afrykańskiego pomoru świń. Z każdym rokiem w kołach przybywało Sztandarów – na 41 kół, 30 posiada swój Sztandar. Nadal jako myśliwi i leśnicy oczekujemy od Ministra Środowiska zniesienia moratorium na odstrzał łosia. Populacja łosia liczy obecnie ponad 2,5 tys osobników. Ciągle wzrasta populacja wilka. Szacuje się, że na terenie okręgu występuje ponad 200 osobników. Jego silna presja nie tylko redukuje stany zwierzyny łownej, powoduje ogromne straty wśród zwierząt gospodarskich, ale negatywnie wpływa też na gatunki chronione – wydra, bóbr zając bielak. Jego dotychczasowa bierna ochrona destabilizuje równowagę biologiczną w znacznej skali.”

Za przyjęciem sprawozdania z działalności Rady zagłosowali wszyscy delegaci.  Następnie w tajnym głosowaniu wybrana została 15 osobowa nowa Rada Łowiecka, wybrano 6 delegatów na XXIII Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ oraz wybrano Józefa Bućwińskiego na członka Naczelnej Rady Łowieckiej i Krzysztofa Wyrobka na zastępcę członka. Przed zakończeniem obrad nowo wybrana Rada ukonstytuowała wybierając prezydium w dotychczas nie zmienionym składzie: Józef Bućwiński – prezes, Jerzy Litwinienko – z-ca prezesa, Jarosław Kowalewski – sekretarz. Rada powołała też ponownie na łowczego okręgowego Jana Goździewskiego. Po dyskusji i przedstawieniu projektu uchwały przez Komisję Uchwał i Wniosków przyjęta została Uchwała Zjazdu, w której zapisano m.in. pilną potrzebę zniesienia moratorium na odstrzał łosia, przeprowadzenia zmiany statusu ochrony wilka z gatunku ściśle chronionego na częściowo chronionego, poprawy gospodarowania jeleniem, a w niektórych rejonach hodowlanych również sarny i dzika. Z uwagi na rosnącą ostatnio negatywną krytykę łowiectwa i myśliwych w większym niż dotychczas stopniu promować łowiectwo, naszą kulturę i tradycje wśród społeczeństwa. Wyprowadzony Sztandar suwalskiej organizacji był ostatnim akcentem kończącym Zjazd.

W dniu Zjazdu, tak jak wcześniej zapowiadano, wystąpił szczyt upału tego lata. Temperatura dochodziła do 40°C tylko klimatyzacja obiektu pozwoliła na kilkugodzinne, spokojne obrady. W Zjeździe udział wzięło 104 delegatów na 117 obecnych na liście. Każdy z delegatów poza kartą mandatową, projektem regulaminu i sprawozdaniem Okręgowej Rady Łowieckiej otrzymał okolicznościowy znaczek oraz najnowszy album fotograficzny Włodzimierza Łapińskiego i jego syna Rafała z autorskim wpisem. W przerwach podczas obrad delegaci mogli też w holu przed wejściem do auli obejrzeć ponad 20 zdjęć wykonanych przez Jana Goździewskiego.